Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 9-17
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 24/10/2016

 

Title:

The influence of solvent and precipitation time on preliminary purification of protease extracted from shrimp head meat

Từ khóa:

Ethanol, hoạt tính riêng, protease, tác nhân kết tủa, thịt đầu tôm

Keywords:

Ethanol, precipitating agents, protease, shrimp head meat; specific activity

ABSTRACT

The study was conducted in order to determine the effect of precipitating agents on the efficient purification of protease extracted from two species shrimp head (black tiger shrimp head (Penaeus monodon) and white shrimp head (Penaeus vannamei). The ratio of crude enzyme extraction and precipitating solvents (ie. ethanol, acetone, iso-propanol) carried out at various ratios from 1:1 to 1:6 (v/v). The concentration of ammonium sulfate in crude enzyme extraction was used in ranged from 35% to 85%. The precipitating time of the best precipitation agent was also performed. The results showed that ethanol (99.5%) gave the highest potential for precipitation of both crude enzyme extraction. By using the crude protease extracted from the black tiger shrimp head, the enzyme specific activity, the protease yield and the purity degree reached 3.49 U/mg protein, 87.46% and 3.78 fold, respectively when, the ratio of material: ethanol was 1:4 (v/v) and 45 minutes of precipitation. Whereas, shrimp head to ethanol ratio 3: 1 (v/v) and precipitation time of 30 minutes were the best parameters for the precipitation of protease from white shrimp head. The obtained specific activity of the enzyme, the protease yield and the purity degree were 2.04 U/mgprotein, 85.66% and 3.23 fold, respectively. With the both proteases, the molecular weight was estimated to be in the 35.8 to 40.5 kDa by using SDS-PAGE.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của các tác nhân kết tủa đến hiệu quả tinh sạch enzyme protease trong dịch trích ly từ 2 loại thịt đầu tôm (sú và thẻ chân trắng). Tỷ lệ giữa dịch trích protease thô và dung môi (ethanol, acetone, iso-propanol) được thay đổi từ 1: 1 đến 1: 6 (v/v), tương tự nồng độ ammonium sulfate trong dịch trích cũng dao động từ 35% đến 85%. Xáx định thời gian kết tủa thích hợp từ tác nhân được lựa chọn cũng được khảo sát. Kết quả cho thấy, ethanol đạt hiệu quả kết tủa protease cao cho cả hai dịch trích. Đối với dịch trích tôm sú, tỷ lệ mẫu: ethanol là 1: 4 (v/v) và thời gian kết tủa là 45 phút cho hoạt tính riêng, hiệu suất thu hồi và độ tinh sạch đạt tương ứng 3,49 U/mg protein, 87,46% và 3,78 lần. Đối với tôm thẻ, tỷ lệ mẫu với ethanol là 1: 3 (v/v), thời gian kết tủa 30 phút cho giá trị lần lượt là 2,04 U/mg protein, 85,66% và 3,23 lần. Cả hai loại protease được xác định bằng điện di SDS-PAGE có trọng lượng phân tử là 35,8 ÷ 40,5 kDa.

Trích dẫn: Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc và Nguyễn Văn Mười, 2016. Ảnh hưởng của dung môi và thời gian kết tủa đến hiệu quả tinh sạch sơ bộ enzyme protease trích ly từ thịt đầu tôm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 1): 9-17.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...