Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 36-41
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Investigation of types of products from snakehead fish and their production process in An Giang province

Từ khóa:

Sản phẩm từ cá lóc, mắm cá lóc, khô cá lóc, cá lóc

Keywords:

Types of products from snakehead fish, dry salted snakehead fish, salty fermented snakehead fish, snakehead fish

ABSTRACT

This study aimed at investigating the types of products from snakehead fish and technological processes for manufacturing these products in An Giang province. It has three main contents including (i) production situation and technological processes for manufacturing the products; (ii) investigating types of products; (iii) trade situation in the markets and customer tastes for the products. The results showed that (i) relatively good technological processes and good quality products were almost from processing facilities that operated longer than 20 years. However, these facilities primarily produced by traditional methods which could only meet the requirement of domestic customers without reaching food safety and hygiene standards for export; (ii) products from snakehead fish primarily were dry salted snakehead fish and salty fermented snakehead fish; (iii) consumption of these products were at the medium level because of high price. Customers aged 30-40 liked eating salty fermented snakehead fish while customers aged 20-30 liked eating dry salted snakehead fish. When buying these products, customers payed attention to quality, safety, hygiene, brand name and price of the products.

TóM TắT

Đề tài nhằm khảo sát các dạng sản phẩm và quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm từ cá lóc tại tỉnh An Giang với 3 nội dung (i) tình hình sản xuất và quy trình công nghệ chế biến sản phẩm; (ii) khảo sát các dạng sản phẩm; (ii) tình hình mua bán tại các chợ và thị hiếu của người tiêu dùng. Kết quả cho thấy (i) quy trình công nghệ tương đối hoàn chỉnh và chất lượng sản phẩm tốt tập trung ở các cơ sở sản xuất có số năm hoạt động trên 20 năm. Tuy nhiên, các cơ sở chủ yếu sản xuất theo phương thức truyền thống đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong nước, nhưng chưa đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu; (ii) sản phẩm chế biến từ cá lóc chủ yếu là khô và mắm cá lóc; (iii) mức tiêu thụ của sản phẩm khô và mắm cá lóc ở mức trung bình do giá sản phẩm cao, khách hàng có độ tuổi trung bình từ 30-40 thích ăn sản phẩm mắm, trong khi khách hành có độ tuổi trung bình từ 20-30 thích ăn sản phẩm khô. Khách hàng khi mua sản phẩm quan tâm đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thương hiệu và giá thành của sản phẩm.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...