Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 59-62
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Masculinization of tilapia Oreochromis niloticus by immersion method using spironolactone

Từ khóa:

Đư?c ho?a, ngâm, hiê?u suâ?t đư?c ho?a

Keywords:

Masculinization, immersion, masculinizing efficiency

ABSTRACT

In order to verify ?paradoxical masculinization in fish? (according to words of Howell et al., 1994) by spironolactone (SP), tilapias at 7 days post haching (DPH) were exposed in SP waters at concentrations of 2.5 ; 5.0 ; 12.5 ppm during 2 hours in polyethylene bags filled up with oxygen. The results showed that survival rates at 28 DHP were not statisticaly significant among treatments with values of 96.7, 95,7, 94.7, 96.3and 97.5% % in control treatment and MT2.5, SP2.5, SP5.0, SP12.5, respectively. Male proportion and masculinizing efficiencies [(survival rate) x (male proportion)] were 63.30 ± 3.30 ữ 82.20 ± 1.90 % and 59.60 ± 4.10 ữ 80.30 ± 3.10 % respectively. Thus, SP, an aldosterone antagonist, a human hypertension drug with antiandrogenic or feminizing side effects (including for mammalian models) has been proven to have the clear masculinizing effect in tilapia.

TóM TắT

Để kiểm tra hiệu ứng đực hóa nghịch lý ở cá (Howell et al., 1994) của spironolacton (SP) thí nghiệm ngâm cá Rô phi 7 ngày tuổi sau khi nở trong nước pha SP ở các nồng độ 2,5, 5,0 và 12,5 mg/l trong 2 giờ trong túi có bơm oxy. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sống ở 28 ngày tuổi bằng 94,7 ± 2,05 ữ 97,7 ± 1,50% sự khác biệt so với đối chứng và phương pháp tương tự với 17?-methyltestosteron (MT) là không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ đực và hiệu suất đực hóa của các quần thể cá thí nghiệm bằng lần lượt là 63,30 ± 3,30 ữ 82,20 ± 1,90 % và 59,60 ± 4,10 ữ 80,30 ± 3,10 % . SP, một chất đối kháng của aldosteron, trên người là thuốc điều trị cao huyết áp có tác dụng phụ (kể cả trên động vật có vú) là kháng androgen hay cái hóa, nhưng trên cá rô phi có hiệu ứng đực hóa rõ ràng.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...