Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 166-177
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Effects of lipid on growth rate and carcass composition of mudskipper, Pseudapocryptes elongatus

Từ khóa:

Cá kèo, nhu cầu chất béo, thành phần hóa học của cá kèo

Keywords:

Mudskipper, Lipid requirement, Carcass composition of mudskipper

ABSTRACT

The study was conducted to determine the lipid requirement and the effects on the growth rate and fish carcass composition by the ratio of fish oil and soybean oil in mudskipper (Pseudapocryptes elongatus) diet. The study had two experiments. In the first one, mudskipper fingerlings (mean initial weight: 6.86g) were fed to triplicate groups of five iso-nitrogenous (35%) and iso-energy (17.2 kJ/g) diets, which contained different lipid levels (1.5%, 4.5%, 7.5%, 10.5% and 13.5%) for eight weeks. The results showed that survival rates in all treatments were not affected by different lipid levels. The highest specific growth rate (SGR) was recorded in fish fed 7.5% (1.41%/day) lipid diet, which was not significantly different (p>0.05) from 10.5% lipid diet but others. Results also showed that lipid efficiency ratio (LER) and lipid retention (LR) decreased with the increase of lipid levels in experimental diets. The quadratic regression curve of daily weight gain indicated that the optimal dietary lipid level for mudskipper was 9.05%. In the second experiment, fish fingerlings (mean initial weigh: 6.58g) were fed to triplicate groups of five isonitrogenus (35%) and isoenergy (17.2 KJ/g) and lipid (7.5%) diets containing five different ratios of fish oil and soybean oil (100%:0%, 75%:25%, 50%:50%, 25%:75% and 0%:100%). After eight experimental weeks, results showed that survival rates in all treatments were not affected by different tested diets. There was no significant difference (p>0.05) in SGR of treatments group containing 0%, 25% and 50% soybean oil (1.37, 1.39 and 1.41%/day), which were significantly different (p<0.05) from the others. Besides, effects of soybean and fish oil ratios on fish proximate chemical composition were also evaluated.

TóM TắT

Thí nghiệm xác định nhu cầu chất béo của cá kèo (Pseudapocryptes elongatus) giống được thực hiện trên cá có khối lượng trung bình 6,86 g/con. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức thức ăn có hàm lượng chất béo tăng dần 1,5%; 4,5%; 7,5% ; 10,5% và 13,5%; cùng hàm lượng đạm 35% và năng lượng 17,2 KJ/g. Qua 8 tuần thí nghiệm, kết quả cho thấy hàm lượng chất béo trong thức ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá. Tốc độ tăng trưởng tương đối (SGR) đạt cao nhất ở nghiệm thức 7,5% chất béo (1,41 %/ngày) không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức 10,5% chất béo và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Hiệu quả sử dụng chất béo (LER) và chỉ số tích lũy chất béo (LR) giảm dần khi hàm lượng chất béo trong thức ăn tăng dần từ 1,5 -13,5%. Nhu cầu chất béo cho cá kèo giống được xác định theo phương pháp đường cong bậc 2 là 9,05%. Thí nghiệm xác định tỷ lệ dầu cá và dầu đậu nành thích hợp trong công thức thức ăn của cá kèo giống được thực hiện trên cá kèo có khối lượng trung bình 6,58 g/con. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức thức ăn với tỷ lệ dầu cá và dầu đậu nành (0-100%, 25-75%, 50-50%, 25-75% và 100-0%) có cùng hàm lượng đạm 35%, chất béo 7,5% và năng lượng 17,2 KJ/g. Qua 8 tuần thí nghiệm, kết quả cho thấy thức ăn có tỷ lệ dầu cá và dầu đậu nành khác nhau không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá. Tốc độ tăng trưởng tương đối (SGR) của cá tốt nhất ở nghiệm thức 50% DĐN, khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức 0% và 25% DĐN (1,41; 1,37 và 1,39%/ ngày) và cao hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. ảnh hưởng của tỉ lệ dầu trong thức ăn lên thành phần hóa học của cá cũng đã được đánh giá.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...