Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 188-195
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

The reproductive biology of dwarf snakehead (Channa gachua) in Hau Giang

Từ khóa:

Channa gachua, sức sinh sản tuyệt đối, Fulton, Clark, GSI

Keywords:

Channa gachua, Absolute Fecundity, Fulton, Clark, GSI

ABSTRACT

The study on reproductive biology of dwarf snakehead (Channa gachua) was studied on 117 fish samples, which were collected from February to October, 2013. The results showed that the development of gonad undergoing 6 phases with different histological structures. The fecundity of C. gachua is 1,709.52 ± 886.01 eggs/fish. The relationship between absolute fecundity with total weight and total length is quite hight and in proportion, the value of the correlation coefficient R2 is respectively 0.8771 and 0.8484. The Fulton ranged from 1.65 to1.96%; Clark ranged 1.49-1.87% and conditional factor (CF) ranged 0.009-0.012. The value of  Fulton and Clark was highest from February to May, and lowest in August (1.65% and 1.49%). Conditional factor (CF) was highest from February to September, and lowest October (0.009). The high GSI (Gonado somatic index) was from June to October (2.22-2.61%) and highest value on July (2.61%) and March (0.53%). Thus, over a period of the study, the sexual maturity of Channa gachua in the wild is from June to October.

TóM TắT

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá chành dục (Channa gachua) được thực hiện phân tích trên 117 mẫu cá chành dục thu từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2013. Các kết quả cho thấy, quá trình phát triển của tuyến sinh dục cá chành dục trải qua 6 giai đoạn với các đặc điểm cấu trúc mô học khác nhau. Sức sinh sản tuyệt đối của cá chành dục trung bình là 1.709,52±886,01 trứng/cá thể. Mức độ tương quan giữa sức sinh sản với khối lượng và chiều dài thân cá khá cao theo tỷ lệ thuận, giá trị của hệ số tương quan R2 lần lượt là 0,8771 và 0,8484. Độ béo Fulton biến động trong khoảng từ 1,65- 1,96%; độ béo Clark trong khoảng 1,49-1,87%, nhân tố điều kiện (CF) cũng biến động từ 0,009-0,012. Giá trị độ béo Fulton và Clark gia tăng cao nhất từ tháng 2-5, đến tháng 8 thì bắt đầu giảm thấp nhất (1,65% và 1,49%). Nhân tố điều kiện đạt cao nhất từ tháng 2-9, tháng 10 giảm thấp nhất (0,009). Kết quả cho thấy, hệ số thành thục (GSI) tăng cao trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 (2,22-2,61%) và đạt giá trị cao nhất ở tháng 7 (2,61%) và thấp nhất là tháng 3 (0,53%). Như vậy, trong khoảng thời gian khảo sát của đề tài, cho thấy ở các thủy vực tự nhiên cá chành dục thành thục sinh dục cao nhất trong khoảng thời gian từ tháng 6-10.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...