Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 209-217
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Effect of nutrient medium AGP, initial density, salinity, light intensity on the growth of microalgae Thalassiosira weissflogii and study biomass cultured

Từ khóa:

Vi tảo, AGP, Thalassiosira weissflogii, sinh khối, độ mặn, cường độ ánh sáng

Keywords:

Microalgae, AGP, Thalassiosira weissflogii, biomass cultured, Salinity, lux

ABSTRACT

This research identified effecting of nutrient medium AGP, initial density, salinity, light intensity on the growth of microalgae Thalassiosira weissflogii and studied biomass cultured. The study obtained results: (i) Microalgae T.weissflogii was in the best growth on the AGP 10% medium (306 x 104 cells/ml); (ii) After 12 days, microalgae T.weissflogii at density 200 x 104 cells/ml got highest density peaks, there were the significantly differences with other treatments (p<0,05); and (iii) Microalgae T.weissflogii had the best development in salinity condition from 25 to 30 ppt, light intensity 4500 ? 5500 lux; and (iv) Biomass cultured system closed by mika tube rotation with volume 4,5 m3, microalgae T.weissflogii was obtained the highest density at 404 x 104 cells/ml on the day 10.

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng AGP, mật độ ban đầu, độ mặn, cường độ ánh sáng thích hợp lên sự phát triển của vi tảo Thalassiosira weissflogii và thử nghiệm nuôi thu sinh khối. Nghiên cứu đã thu được các kết quả: (i) Vi tảo T.weissflogii phát triển tốt nhất ở môi trường dinh dưỡng AGP 10% đạt mật độ cao nhất là 306 x 104 tế bào/ml vào ngày thứ 10 của chu kỳ nuôi; (ii) Sau 12 ngày nuôi cấy, vi tảo T.weissflogii ở mâ?t đô? cấy ban đầu là 200 x 104 tế bào/ml đã đạt mật độ cực đại cao nhất, sai khác ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05); (iii) Vi tảo T.weissflogii sinh trưởng tốt ở độ mặn 25ữ30 ?, với cường độ ánh sáng 4500ữ5500 lux; (iv) Thử nghiệm nuôi sinh khối trong hệ thống kín bằng dạng ống mika quay vòng với thể tích 4,5 m3 vi tảo T.weissflogii sinh trưởng tốt và đạt kết quả cao nhất là 404 x 104 tế bào/ml vào ngày thứ 10 của chu kỳ nuôi.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...