Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 218-228
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Isolation microalgae Dunaliella salina NT6 in Khanh Hoa province and studying factors affecting the growth and ?-carotene production

Từ khóa:

Dunaliella salina, vi tảo biển, ?-carotene, ruộng muối, môi trường J/l

Keywords:

Dunaliella salina, marine microalgae, ?-carotene, salt fields, J/l medium

ABSTRACT

The halophytic green micro algae Dunaliella salina has an important economic value because it contains ?-carotene, glycerol and other accessory pigments, which have pharmaceutical application. In this study, Dunaliella salina NT6 was isolated from 30 water samples collected in salt fields along the coast of Khanh Hoa province and assessed the role of cultural medium, temperature, light and sanity concentration to the growth and ?-carotene production of this strain. As the result, after 7 days enrichment on J/l 8,8% Dunaliella salina NT6 strain were isolated by transplanting on agar plates, diluting samples and morphological observation on optical microscope. The J/l medium comforted the growth of the algae when compared with Walne and F/2 medium.Furthermore, D.salina NT6 grew the best in NaCl 2M, 14.000lux and 28oC. Under high salt concentration (2M NaCl) and strong light energy constantly 14.000lux, ?-carotene concentration was accumulated up to 2.94 pg/cell in this strain. These findings contribute into studying on diversity of Dunaliella species in Khanh Hoa and further their applications in functional drugs and fish aquaculture.

TóM TắT

Vi tảo biển Dunaliella salina có giá trị kinh tế lớn bởi nó có chứa các hợp chất có ứng dụng quan trọng trong dược phẩm như ?-carotene, glycerol và các chất màu khác. Trong nghiên cứu này, chủng  Dunaliella salina NT6 được phân lập từ 30 mẫu nước thu tại các ruộng muối dọc bờ biển Khánh Hòa và được đánh giá ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy, nhiệt độ, ánh sáng và độ mặn tới sự sinh trưởng và tích lũy ?-carotene của chủng vi tảo này. Kết quả chỉ ra, sau 7 ngày được làm giàu trong môi trường J/l 8.8% chủng Dunaliella salina NT6 được phân lập bằng phương pháp cấy trên đĩa thạch, pha loãng mẫu và quan sát hình thái trên kính hiển vi quang học. Môi trường J/l hỗ trợ sinh trưởng của D.salina NT6 so với môi trường F/2 và Walne. Hơn nữa, D.salina NT6 sinh trưởng tốt nhất ở nồng độ muối NaCl 2M, ánh sáng 14.000 lux và nhiệt độ 28oC. Trong điều kiện nồng độ muối cao (2M) và chiếu sáng mạnh (14.000lux) chủng NT6 có thể tích lũy hàm lượng ?-carotene lớn hơn 2.94 pg/tế bào. Những kết quả này góp phần nghiên cứu tính đa dạng của các loài Dunaliella trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và những ứng dụng xa hơn của vi tảo này làm thực phẩm chức năng và trong nuôi trồng thủy sản.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...