Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 245-251
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Researching on venom glands? composition and modeling three-dimensional structure of toxin protein in Conus tessulatus

Từ khóa:

Conus, răng kitin, tuyến độc, ốc cối, cấu trúc không gian 3D protein

Keywords:

Conus, radular teeth, venom duct, conus snail, Protein 3D structure modelling

ABSTRACT

The morphological characteristic, anatomical venom duct, structure of radular teeth, a.a sequence of toxin and three-dimensional structure of Conus tessulatus?s (vermivorous feeding mode) toxin protein in Nha Trang Bay, Khanh Hoa Province were studied. The results showed that venom buld of C. tessulatus has a sickle milky white shape, venom duct has pale yellow, radular sac has reddish, radular teeth of C. tessulatus are soft structure and small size, have serration, one bard. Results of ?-conotoxin protein sequencing were used to construct deduced a.a sequence of the toxin protein from C. tessulatus. From this a.a sequence, framework of CC-C-C specific to ?-conotoxin be determined and three dimensional of C. tessulatus? s toxin protein structure be modeled to understand the functions of ?-conotoxin from C. tessulatus based on homological proteins known in the database. This study provides a protein database for applications in the production of drugs used in the treatment for neurological diseases.

TóM TắT

Đặc điểm hình thái, giải phâ?u tuyến độc tố, cấu trúc răng kitin, trình tự amino acid (a.a) và cấu trúc không gian bậc 3 của protein độc tố ốc cối Conus tessulatus (loài ăn giun biển) thu tại vịnh Nha Trang, Khánh Hòa được tiến hành trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy loài C. tessulatus có túi độc màu trắng sữa hình lưỡi liềm, ống dẫn độc màu vàng nhạt, túi răng kitin màu cam hơi đỏ, răng kitin có cấu trúc mềm và kích thước nhỏ, có đường răng cưa, có 1 ngạnh. Kết quả giải trình tự gen độc tố ?-conotoxin được dùng để xây dựng trình tự a.a suy diễn của protein độc tố loài C. tessulatus. Dựa trên trình tự a.a thu được, khung cystenin (CC-C-C) đặc trưng cho ?-conotoxin được xác định và cấu trúc không gian 3D bậc 3 của protein độc tố được mô hình hóa nhằm tìm hiểu chức năng của ?-conotoxin C. tessulatus dựa trên các protein tương đồng đã biết trong cơ sở dữ liệu. Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu protein phục vụ cho ứng dụng trong quá trình sản xuất thuốc điều trị bệnh liên quan đến thần kinh.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...