Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 259-263
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Mangro snail (Nerita balteata) ? embryo development and effects of salinity and density on incubating performance

Từ khóa:

Nerita balteata, ốc đĩa, phát triển phôi, trochophora, veliger, spat

Keywords:

Nerita balteata, embryology, trochophora, veliger, spat

ABSTRACT

Mangro snail (Nerita balteata) is a potential aquaculture species but having a bottle neck on commercial seed production. A research on embryo development was conducted to determine better condition for incubating eggs and rearing larvae. Besides recording the development of eggs, there were 2 experiments designed with 3 treatments and 6 replicates each. The results showed that, mangrovesnail has long-time embryo development. It take 25-40 days for eggs to reach the trochophora stage, 50-70 days to veliger stage, 70-90 days to spat stage and about 100-120 days to become baby-snail. Optimal salinity for incubating eggs was 25pptthat resulted in a hatching rate of 80.6 ± 2.30% and lowest rate of deformation (3.6 ± 0.25%). Optimal incubating density was 5 egg-sacs per liter that resulted in a hatching rate of75.1 ± 0.53% and lowest rate of deformation (3.4 ± 0.25%).

TóM TắT

ốc đĩa (Nerita balteata) là đối tượng nuôi thủy sản tiềm năng nhưng còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất giống đại trà. Nghiên cứu về quá trình phát triển phôi của ốc đĩa được tiến hành nhằm xác định điều kiện ấp trứng và ương nuôi ấu trùng hiệu quả hơn. Ngoài việc theo dõi quá trình phát triển phôi và ấu trùng, đã có 2 thí nghiệm được tiến hành, với 3 nghiệm thức và 6 lần lặp lại cho mỗi thí nghiệm. Kết quả cho thấy, quá trình phát triển phôi của ốc đĩa tương đối dài. Trứng sau khi thụ tinh trải qua các giai đoạn phân chia đến ấu trùng trochophora mất từ 25-40 ngày, veliger mất 50-70 ngày, spat 70-90 ngày và đạt giai đoạn ốc con sau 100-120 ngày. Độ mặn 25? phù hợp nhất với quá trình ấp trứng, cho tỷ lệ nở đạt 80,6 ± 2,30% và tỷ lệ ấu trùng dị hình thấp nhất (3,6 ± 0,25%). Mật độ ấp thích hợp nhất là 5 bọc trứng/lít cho tỷ lệ nở đạt 75,1 ± 0,53% và tỷ lệ dị hình thấp nhất(3,4 ± 0,25%).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...