Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 215-219
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

The distribution characteristics and exploitation status of Mangrove snail (Nerita balteata) in Quang Ninh

Từ khóa:

Nerita balteata, ốc đĩa, khai thác, phân bố, nguồn lợi

Keywords:

Nerita balteata, exploitation, distribution, resources

ABSTRACT

Mangrove snail (Nerita balteata) is a marine species with full of nutrition and high commercial value, therefore, they are over exploiting.  A research based on surveys method was conducted in order to give good advice for sustainable exploitation of this species. The result showed that, in Quang Ninh they were mainly distributed in offshore island and mangrove forests. The mangrove snail had highest yield in Van Don with production of 2842 ± 125 kg/year, density of 10.5 ind./m2 and biomassof 25 g/m2. The exploitation season took place from April to Novenber in which they were exploited based on monthly tidal cycle.

TóM TắT

ốc đĩa (Nerita balteata) là đối tượng hải sản có thịt thơm ngọt, giá trị kinh tế cao nên đang được khai thác quá mức, vì vậy chúng đang đứng trước nguy cơ bị cạn kiệt nguồn lợi. Bằng phương pháp điều tra cho thấy, tại Quảng Ninh ốc đĩa phân bố chủ yếu ở ven các đảo xa bờ hoặc trong các rừng ngập mặn ở vùng triều. ốc đĩa có trữ lượng cao nhất ở huyện Vân Đồn với sản lượng khai thác trung bình là 2842 ± 125 kg/năm, mật độ trung bình 10,5 con/m2 và sinh lượng 25 g/m2. Mùa vụ khai thác của ốc đĩa là từ tháng 4 tới tháng 11 hằng năm, người dân đi khai thác ốc đĩa theo con nước hằng tháng với phương tiện và kỹ thuật khai thác thủ công.

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

The distribution characteristics and exploitation status of Mangrove snail (Nerita balteata) in Quang Ninh

Từ khóa:

Nerita balteata, ốc đĩa, khai thác, phân bố, nguồn lợi

Keywords:

Nerita balteata, exploitation, distribution, resources

ABSTRACT

Mangrove snail (Nerita balteata) is a marine species with full of nutrition and high commercial value, therefore, they are over exploiting.  A research based on surveys method was conducted in order to give good advice for sustainable exploitation of this species. The result showed that, in Quang Ninh they were mainly distributed in offshore island and mangrove forests. The mangrove snail had highest yield in Van Don with production of 2842 ± 125 kg/year, density of 10.5 ind./m2 and biomassof 25 g/m2. The exploitation season took place from April to Novenber in which they were exploited based on monthly tidal cycle.

TóM TắT

ốc đĩa (Nerita balteata) là đối tượng hải sản có thịt thơm ngọt, giá trị kinh tế cao nên đang được khai thác quá mức, vì vậy chúng đang đứng trước nguy cơ bị cạn kiệt nguồn lợi. Bằng phương pháp điều tra cho thấy, tại Quảng Ninh ốc đĩa phân bố chủ yếu ở ven các đảo xa bờ hoặc trong các rừng ngập mặn ở vùng triều. ốc đĩa có trữ lượng cao nhất ở huyện Vân Đồn với sản lượng khai thác trung bình là 2842 ± 125 kg/năm, mật độ trung bình 10,5 con/m2 và sinh lượng 25 g/m2. Mùa vụ khai thác của ốc đĩa là từ tháng 4 tới tháng 11 hằng năm, người dân đi khai thác ốc đĩa theo con nước hằng tháng với phương tiện và kỹ thuật khai thác thủ công.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...