Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 109-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/03/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Assessment of the night market business model in Ninh Kieu, Can Tho city

Từ khóa:

Chợ đêm, phân tích nhân tố, mức độ đánh giá

Keywords:

Night market, factor analysis, assessment scales

ABSTRACT

The objective of this study is to assess the performance of the ?night market? business model in Ninh Kieu, Can Tho city through a survey of 147 respondents who are consumers and travelers visting at night markets. With these regards, 26 variables used for the assessment are introduced and tested using analytical tools, namely the Cronbath?s alpha and the factor analysis. In doing so, 22 out of 26 variables have been selected for the next steps in the analytical process due to their significant correlations. The result finds that the assessment by the respondents has likely focused on 8 factor groups regarding with various levels (ranging from the worst to the best). Among those, the best levels are for the factors including saler?s attitudes, product showing, and product diversity; the average levels are for the factors consisting of shoping area and space, trading convenience, and security related issues; and the worse ones are for the factors such as public toilets, local specialities, parking, and quality related issues.

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hoạt động của mô hình chợ đêm trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ qua khảo sát 147 đáp viên ? người tham quan và mua sắm ? tại khu vực chợ đêm. 26 tiêu chí đánh giá hoạt động chợ đêm được giới thiệu và sử dụng trong phân tích thông qua công cụ phân tích kiểm định Cronbath?s alpha và phân tích nhân tố; trong số đó, 22 tiêu chí thể hiện mối tương quan chặt chẽ và được sử dụng trong phân tích nhân tố. Kết quả phân tích cho thấy sự đánh giá của đáp viên về hoạt động chợ đêm tập trung vào 8 nhóm nhân tố với các mức độ khác nhau, trong đó nhóm nhân tố được đánh giá tốt (cách phục vụ bán hàng, trưng bày sản phẩm và hàng hóa đa dạng); đánh giá trung bình (không gian mua sắm thoải mái, thuận tiện, trật tự an ninh), đánh giá không tốt (vệ sinh, đặc sản địa phương, chất lượng hàng hóa, khoảng cách bãi xe và khu vực chợ).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...