Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 292-301
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

The effects of temperature on physiological parameters and growth rate of catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Nhiệt độ, stress, cá tra, cortisol, glucose, IGF-I, tăng trưởng

Keywords:

Temperature, stress, stripped catfish, cortisol, glucose, IGF-I, growth rate

ABSTRACT

The effects of temperature on physiological parameters and growth rate of catfish (Pangasianodon hypophthalmus) (25-27 g) was performed. The study included two experiments in which the fish were designed in different temperatures as 24°C, 30°C, 32°C, 34°C, 36°C, and control with 3 times replication. The first experiments was carried out to investigate the effects of temperatures on the amount of cortisol, glucose and IGF-I in blood samples of the fish observed. Particularly, fish were designed in different 300-L tanks during 14 days. After 0, 1, 4, 7, 14 days, respectively, 0,3 ? 0,5 mL blood of three fish per each experiment was sampled. The second part of study was conducted to investigate effects of the different temperatures on fish growth after 56 days of culturing in 300L tanks. The survival rate, growth rate, and feed conversion ratio of the experimented fish were observed. The results showed that at 24°C and 36°C, fish were stressful and then their growth was considerably affected. For temperatures from 30°C to 34°C, the amount of cortisol, glucose, and IGF-I in experimented fish increased and higher than those of control group on the first days of experiments; however, after 14 days, the amount of those parameters decreased gradually to normal levels. The growth rate of fish observed was highest at 34°C (with p0,05). Therefore, it can be concluded that temperature directly affected on fish health and growth. The fish growth rate was low at the low temperatures, while it was high when the temperatures increased.

TóM TắT

Nghiên cứu sử dụng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) có khối lượng 25-27 g/con cho hai thí nghiệm sinh lý và tăng trưởng với các mức nhiệt độ 24°C, 30°C, 32°C, 34°C, 36°C và đối chứng; và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Thí nghiệm một nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lên hàm lượng cortisol, glucose và IGF-I trong huyết tương cá, được bố trí trong các bể 300 L suốt 14 ngày với các nhịp thu mẫu: 0 giờ, 24 giờ, 96 giờ, 7 ngày và 14 ngày. Mỗi lần thu ngẫu nhiên 3 cá/bể để lấy khoảng 0,3-0,5 mL máu cá. Thí nghiệm hai theo dõi nhiệt độ ảnh hưởng lên tăng trưởng cá trong thời gian 56 ngày nuôi trong bể 300 L. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở 24°C và 36°C cá bị stress và ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của cá. Các mức nhiệt độ từ 30°C đến 34°C, thời gian đầu cá bị ảnh hưởng nên hàm lượng cortisol, glucose và IGF-I tăng cao so với đối chứng. Sau 14 ngày, các chỉ số này giảm dần về mức bình thường. Tăng trưởng của cá đạt tốt nhất ở 34°C (p0,05). Như vậy, nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh lý và tăng trưởng cá tra giống. Nhiệt độ thấp, cá tăng trưởng kém còn nhiệt độ cao kích thích cá tăng trưởng cao. Tuy nhiên, khi nhiệt độ quá cao cũng gây stress cho cá vì làm ức chế quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cá.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...