Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 54-62
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

The effects of hydrolyzed and supplemented rice flour method  to cultural  yield of white leg shrimp

Từ khóa:

Tôm the? chân tră?ng, Biofloc, Bột gạo

Keywords:

Litopenaeus vannamei, Biofloc, Rice flour

ABSTRACT

The two factorial experiment was designed randomly with the time hydrolyzed rice flour (12, 24, 48 hours) and supplementing rice flour to feed and TAN with C:N=15:1. The aim of the study is to find out the way to supplement effect rice flour to yield of white leg shrimp culture. The result showed that when plugin rice flour according to TAN for element TSS, TAN, NO2-, the size biofloc, lượng biofloc (FVI). Total bacteria increased and decreased alkalinity in water comparion supplement with feed. The time hydrolyzed rice flour was not effect to the environment; the longer time hydrolyzed leads to the environment  improved and bigger sizes of biofloc, but smaller volume of biofloc. Speed ??increase grow, survival rate or productivity in the experiment plugin carbohydrate with feed increaser comparion with experimentals plugin rice flour according to TAN. White leg shrimp culture following process biofloc by using the sources of rice flour with hydrolyzed in 48 hours and plugin according to feed has the best result.

TóM TắT

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nghiên với 2 nhân tố là thời gian thủy phân (12, 24, 48 giờ) và phương thức bổ sung bột gạo theo thức ăn (TA) và theo tổng ammonia (TAN) với tỷ lệ C:N=15:1. Nhằm tìm ra phương thức bổ sung bột gạo hiệu quả lên năng suất tôm thẻ chân trắng. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi bổ sung bột gạo theo TAN làm cho các yếu tố TSS, TAN, NO2-, kích cỡ, lượng biofloc (FVI), tổng vi khuẩn tăng cao và làm giảm độ kiềm trong nước so với phương thức bổ sung theo TA. Thời gian thủy phân bột gạo có ảnh hưởng không rõ rệt đến môi trường, theo xu hướng chung là thời gian thủy phân càng dài môi trường càng được cải thiện và kích thước hạt biofloc càng lớn nhưng lượng biofloc càng nhỏ. Tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống hay năng suất ở nghiệm thức bổ sung bột  gạo theo TA cao hơn so với các nghiệm thức bổ sung bột gạo theo TAN. Nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc với bột gạo được thủy phân trong thời gian 48 giờ và bổ sung theo thức ăn là tốt nhất.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 44-53
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...