Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 79-85
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:                        

Effects of stocking density on water quality, growth and survival of snakehead fish (Channa striata) cultured in recirculating system

Từ khóa:

Cá lóc, mật độ thả, hệ thống tuần hoàn, chất lượng nước

Keywords:

Snakehead, stocking density, recirculating system, water quality

ABSTRACT

The experiment was carried out in a 260-litter recirculation system. Snakehead fish (6.80±0.02 g/fish) was stocked at different densities of 10, 20, 30, 40, 50 fish/100L. Fish was fed with 45% protein pellet (Grobest) for the first 3 weeks and then 40% protein pellet (Master) in the following weeks. Changes of water parameters, growth and survival of fish were observed during 110 days of experimental period. Results in the change of water quality showed that pH in all treatments ranged from 6.4 ? 7.35 and tended to reduce while TAN, NO3-, NO2-increase when fish grew up. At the end of experiment, the highest) TAN concentration of 5.74 and 5.72 mg/L were observed in treatments of 40 and 50 fish/100L at p<0.05, respectively. NO3-concentration was highest (3,65 mg/L) in the treatment of 10 fish/100L; and NO2-ranged from 0.05 ? 0.07 mg/L in all treatments, however, there was no significantly difference between the treatments. Growth of fish was significantly highest (p<0.05) in treatment of 40 fish/100L.The highest survival rate (98.7%) and significantly lowest feed conversion ratio FCR (1.05) were also obtained in the treatments of 40 fish/100L. In comparison with other common culture system, snakehead culture in recirculation system had best FCR and low water exchange rate. Adding new water to the system during 110 days of culture was only 430 L and the water exchange rate was 1.65. These results that promise for a sustainable culture system in prospects able to apply to fish farms in the Mekong delta, Viet Nam.

TóM TắT

ảnh hưởng mật độ nuôi đến chất lượng nước, sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Lóc (Channa striata) được thực hiện trong hệ thống lọc tuần hoàn. Cá thí nghiệm (6,80 0,02 g/con) được thả nuôi ở 5 mật độ khác nhau là 10, 20, 30, 40, 50 con/100L. Thức ăn dùng trong thí nghiệm ở giai đoạn 3 tuần đầu là thức ăn viên chứa 45% protein, những tuần kế tiếp là thức ăn 40% protein. Thí nghiệm được thực hiện trong 11 tuần. Kết quả trong thời gian thí nghiệm, pH của các nghiệm thức dao động từ 6,4 ? 7,35 và có khuynh hướng giảm dần theo thời gian nuôi. Các chỉ tiêu TAN, NO3-, NO2- có khuynh hướng tăng dần theo thời gian nuôi. ở thời điểm thu hoạch, TAN của nghiệm thức 40 và 50 con/100L đạt mức cao nhất (5,74 và 5,72 mg/L), khác biệt này có ý nghĩa so với các nghiệm thức khác (p<0,05). Hàm lượng NO3- cao nhất ở nghiệm thức 10 con/100L (3,65 mg/L). Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức (p>0,05). Chênh lệch hàm lượng NO2- giữa các nghiệm thức ở thời điểm thu hoạch không đáng kể, dao động từ 0,05 ? 0,07 mg/L. Nghiệm thức nuôi mật độ 40 con/100L cho kết quả tăng trưởng tốt nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức nuôi ở các mật độ khác. Tỷ lệ sống của nghiệm thức nuôi mật độ 40 con/100L cũng cho kết quả cao nhất (98%). Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Hệ số tiêu tốn thức ăn của cá nuôi ở mật độ 40 con/100L cho kết quả thấp nhất (1,05) so với các nghiệm thức còn lại và sự khác biệt này mang ý nghĩa thống kê (p<0,05). So với các hình thức nuôi khác, hệ số tiêu tốn thức ăn của cá nuôi trong hệ thống tuần hoàn thấp hơn. Tỷ lệ nước cần cấp cho hệ thống trong thời gian nuôi chiếm tỷ lệ 1,65 trong tổng số nước cần sử dụng trong suốt thời gian nuôi. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với các mô hình nuôi hiện có.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...