Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 95-100
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

The study on male selection and culture of giant freshwater prawn  in the rotational rice - prawn system

Từ khóa:

Tôm càng xanh ? lúa luân canh, tuyển chọn tôm đực

Keywords:

Giant freshwater prawn ? rice  rotation farming system,  male selection

ABSTRACT

The study on male selection of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) culture in rotation rice - prawn rotational system was conducted in Thoai Son district, An Giang province. Postlarvae at 15 days were stocked in the connected pond in the rice fields at density of 50 PL/m2. After 2.5 months, only male prawns were selected and restocked in the rice fields (treatment I). In the control treatment (treatment II), mixed sex of prawns were culture in the rice fields. After 6 months, the final mean weight of prawns in the treatment II (54.4 g/prawn) was smaller than that in the treatment I (69.4 g/prawn). The survival rate of both two treatments was not significantly different (p>0.05). The yield profit and benefit cost ratio in the male selection treatment were not significantly higher than those of the treatment II (p>0.05).

TóM TắT

Nghiên cứu tuyển chọn tôm càng xanh đực nuôi luân canh trong ruộng lúa được thực hiện tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tôm được thả nuôi trong ao ương liền kề với ruộng với mật độ 50 con/m2. Sau 2,5 tháng ương nuôi trong ao tôm càng xanh đực được tuyển chọn và thả nuôi trong ruộng (nghiệm thức I) và nghiệm thức đối chứng tôm càng xanh được nuôi trong ruộng không tuyển chọn tôm đực (nghiệm thức II). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần trong 6 ruộng có diện tích 1 ha. Sau 6 tháng nuôi, trọng lượng trung bình của tôm ở mô hình I và II lần lượt là: 69,4 g/con và 54,4 g/con. Tỷ lệ sống của tôm càng xanh ở cả hai mô hình khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Năng suất, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận từ nuôi tôm càng xanh ở mô hình tuyển chọn tôm đực đạt cao hơn không có ý nghĩa thống kê ở mô hình đối chứng (p>0,05).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...