Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 169-176
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Some reproductive biological characteristics of the Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975 distributed in Ben Tre coastal areas

Từ khóa:

Cá bống cát, Glossogobius aureus, đặc điểm sinh sản, sức sinh sản

Keywords:

Golden tank goby, Glossogobius aureus, reproduction characteristics, fecundity

ABSTRACT

A study on reproductive biological characteristics of Golden tank goby (Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975)was carried out in Ben Tre coastal areas from January to December 2013. Thirty fish were sampled monthly in the researched areas by using bag net. The results indicated that the lowest conditions factor (CF)was observed in October, while the highest one was in January. Meanwhile the highest gonadosomatic index (GSI)found in October and the lowest was in January. However, the lowest hepatosomatic index (HSI)was in October, while the highest HIS value was in January. The result also indicated that spawning season of G.aureus occur from September to December. Absolute fecundity of Golden tank gopy G. giuris fluctuated from 30,848 to 276,457 eggs/female. Golden tank goby eggs are oval and small, but the eegs can be observed when the ovaries reached stage IV, the diameter of egg was 0.77±0.07 mm in length and the diameter of egg was 0.20±0.02 mm in width. The length at first maturity (Lm) of G. aureus was Lm= 13.02 cm.

TóM TắT

Nghiên cứu về đặc điểm sinh học sinh sản của cá bống cát(Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975)được tiến hành ở vùng ven biển tỉnh Bến Tre trong khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2013. ít nhất 30 mẫu cá được thu hằng tháng để phân tích một số đặc điểm sinh học sinh sản. Kết quả nghiên cứu đã xác định được hệ số điều kiện CF thấp nhất vào tháng 10 và cao vào tháng 1. Tương tự, hệ số thành thục sinh dục(GSI)của cá cái và cá đực đạt cao nhất vào tháng 10 và thấp nhất vào tháng 1. Ngược lại thì hệ số tích lũy năng lượng(HSI)của cá cái và cá đực thấp nhất vào tháng 10 và cao nhất vào tháng 1. Kết quả phân tích hệ số điều kiện CF, hệ số thành thục sinh dục GSI, hệ số tích lũy năng lượng và tỉ lệ thành thục qua các tháng cho thấy cá bống cát có mùa vụ sinh sản từ tháng 9 đến tháng 12. Nghiên cứu đã xác định được sức sinh sản tuyệt đối của cá bống cát là khá cao dao động từ 30.848-276.457 trứng/cá cái. Trứng cá bống cát có hình bầu dục, kích thước trứng nhỏ nhưng có thể quan sát bằng mắt thường khi buồng trứng đạt giai đoạn IV, trung bình đường kính trứng theo chiều dài là 0,77±0,07 mm và đường kính trứng trung bình theo chiều rộng là 0,20±0,02 mm. Chiều dài thành thục đầu tiên của loài cá này là 13,02 cm.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...