Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 203-208
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Assessment on water quality variation in rotation rice shrimp (Penaeus monodon) farming system in Tan Phu Dong district, Tien Giang province

Từ khóa:

Chất lượng nước, tôm lúa luân canh, kênh, ruộng, Tiền Giang

Keywords:

Rotation rice-shrimp, water quality, inlet, farm, Tiền Giang

Abstract

Water quality in rotation rice-shrimp (Penaeus monodon) farming system in Tan Phu Dong, Tien Giang province was evaluated from Dec, 2012 to Oct, 2013 at Phu Tan commune. The water sampling was carried out in three farms and three sites of inlet. Farms? area varied from 0.4 to 3 ha with 3 sampling times in rice crop and 5 sampling times in shrimp crop. Results found that COD, TP in water, TN and TP in sediment in the inlet were higher limit standard. In general, water quality in the inlets and the farms were not much difference betwen the dry and the rainy season in the region.

Tóm tắt

Chất lượng nước trong mô hình tôm lúa luân canh ở Tân Phú Đông, Tiền Giang đã được nghiên cứu từ tháng 12/2012 đến tháng 10/2013 tại xã Phú Tân. Việc thu mẫu đã được thực hiện tại 3 ruộng thí nghiệm và 3 vị trí trên kênh cấp, với 3 đợt thu mẫu trong vụ trồng lúa và 5 đợt thu mẫu trong vụ nuôi tôm. Diện tích các ruộng này dao động từ 0,4-3 ha. Kết quả thấy rằng COD, TP trong nước, TN và TP trong bùn ở kênh có hàm lượng khá cao, vượt mức giới hạn cho phép. Chất lượng nước giữa kênh và ruộng giữa mùa khô và mùa mưa khác biệt không đáng kể trong khu vực tôm - lúa.

?

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...