Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 226-232
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Study on stomach contents of Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991) in Can Tho City

Từ khóa:

Cá lau kính, Pterygoplichthys disjunctivus, phổ thức ăn

Keywords:

Pterygoplichthys disjunctivus, RLG, Food Spectrum

ABSTRACT

A study on stomach contents of Pterygoplichthys disjunctivus was carried out from 4/2013 to 3/2014 in natural water bodies of Can Tho City. The results showed that P. disjunctivus has an interior ventral sucking mouth and a muscular oral valve. Its jaw tooth is soft and thick-walled. Gill rakers are strong and thick to filter small kind of food; esophagus is long and thick. Stomach is greatly expanded with the posterior portion, forming as a long and thin sac and filled with air. The long intestine form as many circles. RLG (relative length of the gut) was determined to be 16.60 2.82, the result indicated that P. disjunctivus is omnivorous fish, mainly as herbivores. The results also indicated that the food spectrum of P. disjunctivus including zooplankton (Protozoa, Rotifera, Copepoda, Cladocera), phytoplankton (Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglena, Cyanobacteria) and detritus, in which, organic material (88.36%), phytoplankton (11.2%) and zooplankton (0.44%).

TóM TắT

Nghiên cứu phổ thức ăn của cá lau kính Pterygoplichthys disjunctivus được tiến hành từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2014 trong các thủy vực tự nhiên ở Thành phố Cần Thơ. Kết quả quan sát cho thấy cá lau kính có kiểu miệng dưới, miệng dạng giác bám, có van miệng. Răng hàm mềm và mãnh. Lược mang dầy để lọc thức ăn nhỏ; thực quản dài, thành dầy, dạ dày hình túi có thành mỏng, chứa nhiều không khí. Ruột dài và cuộn tròn nhiều vòng. Chỉ số RLG là 16,60 2,82 cho thấy cá lau kính thuộc nhóm cá ăn tạp thiên về thực vật. Cá lau kính có phổ thức ăn khá rộng bao gồm động vật nổi (luân trùng, giáp xác chân chèo và giáp xác râu ngành), thực vật nổi (tảo khuê, tảo lam, tảo lục và tảo mắt) và mùn bã hữu cơ; trong đó mùn bã hữu cơ (88,36%), thực vật nổi (chiếm 11.2%) và động vật nổi (0,44%).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...