Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 233-238
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Species composition and poppulation dynamics of Sailfin Catfish (Pterygoplichthys)  in Can Tho City

Từ khóa:

Cá lau kính, Pterygoplichthys, thành phần loài, biến động quần đàn

Keywords:

Sailfin Catfish, Species Composition, Poppulation Dynamics

ABSTRACT

This study was conducted from April 2013 to March 2014 to identify species composition and population dynamics of the Sailfin Catfish in Can Tho City. The population parameters were estimated by using FiSAT II software to analysis the leght-frequency data. The results showed that two species namely Pterygoplichthys disjunctivus and Pterygoplichthys pardalis were identified. The population parameters of P. disjunctivus were also estimated from length-frequency data such as L? = 45 (cm),
K = 0.89/ year, t0 = 0.20 year; total mortality Z = 1.86/year, nature mortality M = 1.49/year, fishing mortality F = 0.37/year. The resuts also indicated that there are two recruitment peaks with a distance between two peaks about 5 months. The results also showed that high nature mortality as compared with low fishing mortality of P. disjunctivus population.

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2014 ở Thành phố Cần Thơ nhằm xác định thành phần loài và biến động quần đàn cá lau kính trong khu vực nghiên cứu. Các tham số quần đàn được xác định dựa vào việc phân tích số liệu tần suất chiều dài với sự hỗ trợ của phần mềm FiSAT II. Kết quả đã định danh được 2 loài cá lau kính là Pterygoplichthys disjunctivus và Pterygoplichthys pardalis. Các tham số quần đàn của cá lau kính P. disjunctivus cũng được xác định dựa vào số liệu tần suất chiều dài là L? = 45 (cm), K = 0.89/ năm, t0 = 0.20/ năm; hệ số chết tổng Z = 1.86/năm, hệ số chết tự nhiên M= 1.49/năm, hệ số chết do khai thác F = 0.37/năm; cá bổ sung vào quần đàn 2 lần trong năm và các lần bổ sung cách nhau 5 tháng. Kết quả cho thấy đàn cá ít bị khai thác và hệ số chết tự nhiên cao.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...