Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 248-255
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

The ability of TAN absorption of yucca in freshwater

Từ khóa:

Yucca, ammonia, hấp thụ, nước ngọt

Keywords:

Yucca, ammonia, absorption, freshwater

ABSTRACT

This study was carried out in order to determine the TAN absorption ability of yucca at different yucca concentrations including 0 ppm, 0.25 ppm, 0.5 ppm and 1 ppm, in freshwater. The study was designed with 2 experiments. The first experiment was conducted during 12 hours in 60 liter tanks without fish. The second experiment was implemented in 500 liter tanks for 60 days. One hundred tilapia (Oreochromis niloticus) of 3-5 g in size were stocked in each tank. The tanks were treated with yucca every 14 days. TAN concentration was measured at before and after 6, 9, 12 hours of treatment. All experiments were set up following completely randomized design (CRD) with three replications. The results showed that yucca absorbed TAN efficiently in freshwater, each gram of yucca absorbed 0.415, 0.545 and 0.527 g of TAN after 6, 9 and 12 hours of treatment, respectively.

TóM TắT

Nghiên cứu ?Khả năng hấp thụ ammonia của yucca trong môi trường nước ngọt? nhằm xác định  khả năng hấp thụ TAN ( Total Ammonia Nitrogen ) của yucca ở các nồng độ xử lý 0 mg/L, 0,25 mg/L, 0,5 mg/L và 1 mg/L trong môi trường nước ngọt. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 được thực hiện trong bể 60 lít, không thả cá trong 12 giờ. Thí nghiệm 2 được tiến hành trong bể 500 lít trong 60 ngày. Cá rô phi (Oreochromis niloticus) cỡ 3-5 g được thả với mật độ 100 con/bể. Yucca được xử lý định kỳ 14 ngày/lần. Hàm lượng TAN được đo trước và sau 6, 9 và 12 giờ xử lý yucca. Các thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy yucca có hiệu quả hấp thụ TAN trong môi trường nước ngọt, mỗi gam yucca có khả năng hấp thụ lần lượt 0,415, 0,545 và 0,527 g TAN tại các thời gian xử lý 6, 9 và 12 giờ.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...