Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 28-38
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Design of an e-payment system for public services using RFID and NFC technologies

Từ khóa:

Thanh toán điện tử, dịch vụ công cộng, RFID, NFC

Keywords:

E-payment, public services,  RFID, NFC

ABSTRACT

Radio-Frequency Identification (RFID) and Near Field Communication (NFC) technologies applied in e-payment systems have been employed in many countries around the world for a variety of areas such as paying fees in public transportations, buying foods at fast food restaurants, at super markets, and buying soft drink at vending machines. In recent years, these technology solutions have been used in some regions in Vietnam through paying bills at parking services, vending machines, school and company canteens? These technologies make our life easier and more convenient for consumers, save people?s times, reduce cash transactions, centrally manage public services, and modernize our daily life.

This paper presents the prospects of applying the RFID and NFC technologies to the e-payment methods illustrated through the design of an e-payment system for motorcycle parking services. The results of this work have demonstrated the feasibility of implementing the system?s hardware in Vietnam.

TóM TắT

Công nghệ RFID (Radio-Frequency Identification) và NFC (Near Field Commnication) ứng dụng trong thanh toán điện tử là một giải pháp đã được đưa vào sử dụng tại nhiều nước trên thế giới trong các lĩnh vực như thu phí giao thông công cộng, thanh toán tiền tại các hiệu ăn nhanh, siêu thị, máy bán hàng tự động. Trong vài năm gần đây, giải pháp này cũng đã và đang được áp dụng tại một số địa phương ở Việt Nam qua các dịch vụ thanh toán phí giữ xe, máy bán hàng tự động, dịch vụ căng-tin trường học, công sở... Giải pháp này mang đến sự tiện lợi và nhanh chóng trong thanh toán, giúp tiết kiệm thời gian, giảm lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường, quản lý các dịch vụ tập trung đồng thời tạo nên bộ mặt hiện đại cho xã hội.

Mục tiêu của bài viết nhằm giới thiệu khả năng ứng dụng công nghệ RFID và NFC để giải quyết bài toán thanh toán tại nơi công cộng thông qua một ứng dụng cụ thể là thanh toán chi phí giữ xe. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc thiết kế, chế tạo các mạch điện của hệ thống là hoàn toàn khả thi với kỹ thuật hiện tại ở Việt Nam.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...