Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 58-68
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/01/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Isolation and screening of keratin-degrading heat tolerant bacteria from wastes of slaughter ? houses and farm in Dong Thap province

Từ khóa:

Bacillus megaterium, Bacillus sp. P014, Pseudomonas putida Rs-198, keratin, vi khuẩn chịu nhiệt

Keywords:

Bacillus megaterium, Bacillus sp. P014, Pseudomonas putida Rs-198,  keratinase, heat tolerant bacteria

ABSTRACT

The temperature at the grave of the waste stream can increase and inhibit the degradation of normal microorganism strains. The aim of this study was to screen and isolate for the keratin degrading heat tolerant bacteria from slaughter-houses and farm. Five hair dumping soil samples and two waste water samples were collected from Dong Thap province for this study. These samples were serially diluted and plated on the feather-meal-containing medium for isolating and screening of efficient hair-degrading bacteria. Eighteen (18) aerobic heat resistant bacterial strains were isolated and 18 strains showed the degrading ability of feather and goat-hair. 18 strains were able to grow and degraded keratin at 45oC; 10 strains had the capacity of development at 50°C and two strains had the ability to survive at 55oC. 18 isolates showed the feather-degrading ability with most of them presented in the white color colonies, 17 rod shapes and 1 sphere shape (15 showed negative and 3 positive in Gram staining) were selected. The isolations designated as V1, V2 and V9 revealed significant differences among differentials with the highest rates as 35.64%, 32.29% and 37.76% respectively in the feather-degrading ability. In goat hair-containing medium they showed 40.48%, 40.85% and 42.18% of degradation. 16S rRNA gene sequences indicated that isolate V1 was  related to Bacillus megaterium (with 99% similarity); while isolate V2 was 99% similar to Bacillus sp. P014 and V9 was related to Pseudomonas putida Rs-198 (with 93% similarity).

TóM TắT

Nhiệt độ ở các hố chôn nguồn chất thải lông có thể tăng cao và làm ức chế hoạt động phân hủy của các dòng vi khuẩn thông thường. Vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn chịu nhiệt có khả năng phân hủy mạnh các cơ chất chứa keratin từ nguồn chất thải của lò giết mổ gia súc. Với 18 dòng vi khuẩn hiếu khí chịu nhiệt đã được phân lập từ năm mẫu đất và hai mẫu nước trên môi trường có bổ sung bột lông gia cầm. Và 18 dòng vi khuẩn đều có khả năng phát triển và phân hủy keratin ở 45oC; 10 dòng có khả năng phát triển ở 50oC và hai dòng có khả năng tồn tại ở 55oC. Các mẫu được pha loãng và nuôi cấy trên môi trường bột lông vũ để phân lập và khảo sát khả năng phân hủy cơ chất chứa keratin của vi khuẩn. Kết quả phân lập được 18 dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy lông vũ với đa số các dòng vi khuẩn có khuẩn lạc màu trắng đục, với đa số tế bào hình que chỉ 1 tế bào hình cầu (15 dòng gram âm và 3 dòng gram dương). Trong đó, các dòng V1, V2, V9 thể hiện khả năng phân hủy keratin mạnh nhất với kết quả phân hủy bột lông vũ lần lượt là 35,64%, 32,29% và 37,76%; kết quả phân hủy bột lông dê là 40,48%, 40,85% và 42,18%. Kết quả xác định trình tự của đoạn gen 16S rRNA  dòng vi khuẩn V1 tương đồng với Bacillus megaterium ở mức 99% và dòng V2 tương đồng với Bacillus sp. P014  ở mức 99%, dòng V9 tương đồng với Pseudomonas putida Rs-198 ơ? mư?c 93%.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 1-11
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...