Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 143-151
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Rice crop monitoring for early warning pest occurence using remote sensing and geographic information systems

Từ khóa:

Trà lúa, dịch hại, mùa vụ, viễn thám, MODIS, NDVI

Keywords:

Cropping stages, season,  pest, remote sensing, MODIS, NDVI

ABSTRACT

MODIS (MODerate Resolution Spectroradiometer) Remote Sensing Technology with varying multispectral spatial and temporal resolution and large coverage, which suitable for monitoring the changes of Earth's surface in large scale. Some kind of data from satelite images provides information to monitor vegetation cover such as MOD09Q1 image, with spatial resolution of 250x250m, and at 8-day interval, suitable for the study of crops  and rice cropping calendar. Based on the images properties (Normalized Difference Vegetatione Index-NDVI), the relationship with the change of rice crop status in space and time to help identify the rice cropping calendar and cropping season (case study in An Giang province 2012-2013). Besides, the the proediction of pest occurences could be generated based on the correlation between the rice growing stages and pests occurence. Results show that can use satellite images of MODIS-MOD09Q1 to generate the rice cropping stages and pest occurrens status. It has a close correlation between vegetation indices with different rice growing stages at high accuracy (R2 = 0.83).

TóM TắT

Công nghệ ảnh viễn thám MODIS (Moderate Resolution Spectroradiometer) đa phổ với nhiều mức độ phân giải không gian và thời gian khác nhau và có độ phủ lớn thích hợp cho việc theo dõi biến động thông tin trên bề mặt trái đất ở phạm vi lớn. Trong đó có một số loại ảnh chuyên cung cấp thông tin để theo dõi độ phủ thực vật như ảnh MOD09Q1 độ phân giải không gian 250x250m, chu kỳ 8 ngày lập, thích hợp cho nghiên cứu các loại thực vật canh tác theo mùa vụ đặc biệt là cây lúa ?loại cây trồng chủ yếu. Dựa vào đặc điểm ảnh (giá trị chỉ số khác biệt thực vật NDVI) có mối quan hệ với sự thay đổi của hiện trạng sinh trưởng của cây lúa theo không gian và thời gian giúp xác định thời gian xuống giống, biến động không gian hiện trạng trà lúa và cơ cấu mùa vụ các vùng trồng lúa (trường hợp nghiên cứu ở tỉnh An Giang năm 2012-2013). Bên cạnh đó, hệ thống bản đồ cảnh báo dịch hại được xây dựng dựa trên mối tương quan giữa hiện trạng trà lúa và các loại dịch hại, côn trùng tấn công. Kết quả cho thấy có thể sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải thấp đa thời gian MODIS-MOD09Q1 để xây dựng bản đồ hiện trạng trà lúa. Nó có mối liên hệ chặt chẽ giữa chỉ số khác biệt thực vật với các giai đoạn tăng trưởng của cây. Đồng thời qua kết quả kiểm tra, đối chiếu cho thấy kết quả giải đoán có độ chính xác cao với độ tin cậy R2=0,83. Do đó, có thể ứng dụng ảnh MODIS độ phân giải thấp này để xác định hiện trạng trà lúa dựa trên mối tương quan giữa chỉ số NDVI và các giai đoạn phát triển của cây lúa.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 101-110
Tải về
(2014) Trang: 255-264
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014
1 (2014) Trang: 1-11
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...