Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 170-179
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Building a movie recommender system using factor in the neighbors approach

Từ khóa:

Lọc cộng tác, hệ thống gợi ý

Keywords:

Collaborative filtering, recommender system

ABSTRACT

Recommender system can provide suitable items to users by using data about their behavior in the past to predict the future items that users may like. Two successful approaches in recommender system (relying on the collaborative filtering) are the latent factor models which identify potential relationships on both the user and the item; and neighbor models which use similarities between the items or the similarities between the users. In this study, we introduce an approach which is based on the method proposed by Koren (2010) to utilize the advantages of both the aforementioned approaches. Moreover, besides building a web-based movie recommender system, we try to improve the prediction results by adding to the original model several new regularization coefficients for different models? parameters.

TóM TắT

Hệ thống gợi ý có thể đưa ra những mục thông tin phù hợp cho người dùng bằng cách dựa vào dữ liệu về hành vi trong quá khứ của họ để đự đoán những mục thông tin mới trong tương lai mà người dùng có thể thích. Hai tiếp cận thành công trong hệ thống gợi ý thuộc vào nhóm lọc công tác là mô hình nhân tố tiềm ẩn - xác định mối quan hệ tiềm ẩn trên cả người dùng và mục thông tin; và mô hình láng giềng - phân tích độ tương tự giữa các mục thông tin với nhau hay giữa những người dùng với nhau. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một tiếp cận tích hợp các ưu điểm của cả hai tiếp cận trên dựa vào phương pháp đã được đề xuất bởi Koren (2010). ở đây, bên cạnh việc xây dưng một hệ thống trên nền web để gợi ý phim ảnh cho người dùng, chúng tôi cũng đã điều chỉnh mô hình đã có bằng cách đưa vào các hệ số regularization trên từng tham số khác nhau của mô hình nhằm cải tiến kết quả dự đoán.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...