Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 180-189
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Congestion control in multipath protocol for multimedia applications

Từ khóa:

Thuật toán điều khiển tắc nghẽn, TFRC, Multipath TCP

Keywords:

Congestion control algorithm, TFRC, Multipath TCP

ABSTRACT

Recently, multipath transport control protocol (multipath TCP) allows spreading its data packets on several paths simultaneously. Such the multipath transfer can improve TCP throughput, can balance congestion among paths, and can provide native handover in a network. Current coupled multipath congestion control (MPTCP) was designed for back-compatibility with single-path TCP Reno and for general applications. However, data rate of MPTCP has high variance that not suitable for multimedia applications which require smooth data rate.

In this paper, we propose an extension algorithm of single path TFRC, named MPTFRC, designed from both the analytical model of TCP Reno at flow level and the technique of flappiness prevention between paths at packet level. The simulation results demonstrate that the proposed MPTFRC algorithm not only satisfies the three design goals of multipath congestion control algorithm but also provides data rate smoother than that of MPTCP while preservingfair sharing to the existing TCP Reno and MPTCP flows.

TóM TắT

Gần đây, giao thức truyền đa đường TCP cho phép truyền tải các gói dữ liệu của nó trên nhiều đường (path) đồng thời. Việc truyền dữ liệu trên đa đường như thế sẽ cải thiện thông lượng truyền, có thể cân bằng tắc nghẽn trong các đường và cung cấp khả năng chuyển vùng tự nhiên trong mạng. Thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường phối hợp (MPTCP) hiện nay được thiết kế để tương thích với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường TCP Reno và các ứng dụng thông thường. Tuy nhiên, tốc độ truyền dữ liệu của MPTCP biến thiên lớn, không phù hợp cho các ứng dụng multimedia mà chúng yêu cầu tốc độ dữ liệu mượt.

Trong báo cáo này, chúng tôi đề xuất một thuật toán mở rộng của TFRC đơn đường, được đặt tên là MPTFRC, được thiết kế xuất phát từ mô hình phân tích của TCP Reno gốc tại mức luồng và kỹ thuật tránh đánh võng giữa các đường ở mức gói. Các kết quả mô phỏng đã chứng tỏ rằng thuật toán đề xuất MPTFRC không những đảm bảo ba tiêu chí thiết kế thuật toán đa đường mà còn cung cấp tốc độ dữ liệu mượt hơn MPTCP trong khi vẫn duy trì được sự chia sẻ công bằng với các luồng TCP Reno và MPTCP hiện có.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...