Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 109-114
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2013

Ngày chấp nhận: 21/10/2013

 

Title:

Extended episode mining and its application in time-related data

Từ khóa:

Dữ liệu phụ thuộc thời gian, khai khoáng mẫu episode, mẫu episode mở rộng

Keywords:

Data mining in time-related data, episode mining, extended episode

ABSTRACT

In this paper, we introduce extended episode model upgraded from episode pattern in time-related data. Based on this model, we present an algorithm that finds all frequently extended episodes from an input event sequence without rescaning. By application using new characteristics of mined extended episodes, we propose an application in the diabetes data*. Experimental results of this article show that the extended episodes contain useful information for prediction models.

TóM TắT

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu mô hình mẫu episode mở rộng phát triển từ mô hình mẫu episode với dữ liệu phụ thuộc vào thời gian. Dựa trên mô hình vừa trình bày, chúng tôi giới thiệu giải thuật khai khoáng mẫu episode mở rộng chỉ duyệt qua chuỗi dữ liệu sự kiện 1 lần. Sử dụng những đặc tính đặc trưng của mẫu episode mở rộng chúng tôi đề xuất một ứng dụng dự đoán trên tập dữ liệu tiểu đường *. Kết quả thực nghiệm của nghiên cứu cho thấy mẫu episode mở rộng chứa nhiều thông tin hỗ trợ mô hình dự đoán.

Các bài báo khác
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...