Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 11-20
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/06/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

Researching motivation and level of cooking oil consumption of households in Ninh Hoa town, Khanh Hoa Province

Từ khóa:

Động cơ, mức độ tiêu dùng, dầu ăn, thị xã Ninh Hòa

Keywords:

Motivation, level of consumption, cooking oil, Ninh Hoa town

ABSTRACT

The purpose of the article is to analyze the factors that affect the motivation and level of cooking oil consumption. This study was based on 310 convenience samples of households in Ninh Hoa town, Khanh Hoa Province. Research methods included descriptive statistical analysis, Cronbach's coefficient alpha testing, exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), structural equation modeling (SEM) analysis and multilayer structure analysis. The study results showed that factors such as natural content - weight control, ethical concern, health, familiarity affect the motivation, and the motivation has a strong impact on the level of cooking oil consumption.

TóM TắT

Mục đích của bài viết là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ và mức độ tiêu dùng sản phẩm dầu ăn. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên mẫu thuận tiện với 310 phiếu đối với các hộ gia đình tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, kiểm định hệ số Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích cấu trúc tuyến tính SEM và phân tích cấu trúc đa nhóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như: Nguồn gốc tự nhiên - kiểm soát trọng lượng, quan tâm đạo đức, sức khỏe, quen thuộc đều ảnh hưởng đến động cơ, đồng thời động cơ có tác động mạnh đến mức độ tiêu dùng sản phẩm dầu ăn.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...