Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 21-26
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/10/2013

Ngày chấp nhận: 25/12/2013

 

Title:

Credit training and implications for teaching methods - study ud

Từ khóa:

Tín chỉ - Tự học - Phương pháp - Đào tạo - Nghiên cứu

Keywords:

Credit - Self-study - Methodology - Training - Research

ABSTRACT

Credit is the quantity used to measure the volume of knowledge and skills required in a course that students need to accumulate in an allowed amount of time. The implementation of credit ?based training system inDanangUniversitymanifests student-centered approach, in which students are exposed to and construct knowledge, towards meeting the demands of the job market. The credit-based training system allows students to choose the courses designed in the program, many of which can be replaced with each other and equally useful.

TóM TắT

Tín chỉ là đại lượng dùng để đo khối lượng kiến thức, kĩ năng của một môn học mà người học cần phải tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định thông qua các hình thức. Việc áp dụng hệ thống đào tạo theo tín chỉ ở ĐHĐN chỉ phản ánh quan điểm lấy người học làm trung tâm, người học là người tiếp nhận kiến thức nhưng đồng thời cũng là người chủ động tạo kiến thức, hướng tới đáp ứng những nhu cầu của thị trường lao động ngoài xã hội. Nó cho phép họ chọn trong số những môn học được thiết kế trong chương trình, nhiều trong số những môn học đó có thể thay thế được với nhau và hữu ích như nhau.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...