Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 18-23
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/06/2017

Ngày nhận bài sửa: 05/09/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Study on induced dwarf snakehead fish (Channa gachua Hamilton, 1822) spawning

Từ khóa:

Cá chành dục, Channa gachua, kích thích sinh sản

Keywords:

Channa gachua, dwarf snakehead, fish spawning

ABSTRACT

This study was conducted to confirm types and level of hormones to gain fish spawning effectively. Experiment 1st: HCG was injected for males and females once with two different doses (1,000 IU/kg and 1,500 IU/kg BW). Experiment 2nd: HCG adding 5mg PG was injected for males twice with four various doses (500 IU/kg, 1,000 IU/kg, 1,500 IU/kg and 2,000 IU/kg BW) and for females once 500 IU/kg BW. Experiment 3rd: LHRHa adding Domperidone was injected for males twice with three different doses (60 μg/kg BW, 80 μg/kg BW and 100 μg/kg BW) and for females 50 μg/kg BW for females. Each experiment had been done three times. The results showed that, HCG adding 5mg PG with a dose of 500 IU/kg BW for females and 2,000 IU/kg BW for males is good for fish spawning. Latency period occurred within 44.4 hours at the temperature of 26.5-28oC, ovulation rate was 66.7%, and the percentage of hatching was about 51.2%. In conclusion, dwarf snakehead can breed with the high rate of reproduction, ovulation, hatching, and fertilization and low deform rate without hormone injection.

TÓM TẮT

Nghiên cứu kích thích cá chành dục sinh sản nhằm xác định loại và liều lượng kích thích tố cho hiệu quả trong sinh sản. Thí nghiệm 1: HCG đơn với liều cho cá đực và cái cái 1.000 IU/kg và 1.500 IU/kg, chỉ tiêm 1 lần. Thí nghiệm 2: Hỗn hợp HCG và não thùy (5mg) với 4 liều tiêm 500 IU/kg, 1.000 IU/kg, 1.500 IU/kg và 2.000 IU/kg cá đực và 500 UI/kg cá cái, cá đực tiêm 2 lần. Thí nghiệm 3: LHRHa + Domperidone với 3 liều tiêm 60 µg/kg, 80 µg/kg và 100 µg/kg cá đực và 50µg/kg + Dom + 1 não cho cá cái, cá đực được tiêm 2 lần. Mỗi nghiệm thức trong các thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết quả, tất cả kích thích tố đều có tác động đến sự sinh sản của cá, trong đó HCG + 5 mg não thùy, liều 2000 IU/ kg cá đực và 500 IU/kg cá cái cho hiệu quả sinh sản về thời gian hiệu ứng (44,4 giờ, nhiệt độ 26,5-28 oC), tỷ lệ cá sinh sản (66,7%), tỷ lệ trứng nở (51,2%). Cá chành dục có thể sinh sản tốt trong điều kiện không tiêm kích thích tố với tỷ lệ đẻ, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ trứng nở cao và tỷ lệ cá dị hình thấp.

Trích dẫn: Hồ Mỹ Hạnh, Bùi Minh Tâm và Dương Thúy Yên, 2017. Nghiên cứu kích thích cá chành dục (Channa gachua Hamilton, 1822) sinh sản. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 18-23.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 27-34
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 69-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...