Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 23-30
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/11/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

Agricutural cooperative Tien Đat, Vinh Loi district - Benefits to bring about members

Từ khóa:

Hợp tác xã nông nghiệp, hiệu quả, kinh tế hợp tác

Keywords:

Agricutural cooperative, efficiency, economic cooperation

ABSTRACT

Organization and development of agricultural cooperatives, especially rice production, is very important to help small farmers have the opportunity to develop production and market their products. So study the role and organizational effectiveness of cooperation in agriculture is very important and necessary. Agricultural cooperative Tien Dat - Bac Lieu was selected for study in 2013. To compare organization and production effectiveness,  60 households including 30 households in the cooperative and 30 households outside were selected to investigate. Research results indicate that farmers participating in the cooperative  had many opportunities to improve production techniques and link their products to markets. Therefore, their profits increased compared to individual farmers outside the cooperative. Additionally, capabilities of the cooperative management board are also important to help members explore the farm resources and potentials. However, the extent and performance of the cooperative is limited. Therefore, building capacity of the management board and diversifying production and business of the cooperative need further research in order to propose appropriate policies to develop more effective argicultural cooperative organizations in the future.

TÓM TẮT

Tổ chức và phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN), đặc biệt sản xuất lúa, thì rất quan trọng nhằm giúp nông dân nhỏ lẻ có cơ hội phát triển sản xuất và tiếp cận thị trường sản phẩm của họ. Vì thế nghiên cứu vai trò và hiệu quả tổ chức hợp tác trong sản xuất nông nghiệp rất quan trọng và cần thiết. Hợp tác xã nông nghiệp Tiến Đạt - Bạc Liêu, được chọn để nghiên cứu điểm và tiến hành từ tháng 6 – 9/2013. Để so sánh hiệu quả tổ chức, sản xuất HTXNN, số hộ được chọn là 60 hộ, trong đó bao gồm 30 hộ trong HTXNN và 30 hộ ngoài HTXNN để điều tra và khảo sát bao gồm các nội dung về tổ chức, năng lực và hiệu quả sản xuất. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, nông dân tham gia HTXNN sẽ có nhiều cơ hội nâng cao kỹ thuật sản xuất, nối kết sản phẩm làm ra với thị trường. Do vậy, lợi nhuận nông dân tăng lên khi tham gia HTXNN so với nông dân cá thể bên ngoài HTXNN. Ngoài ra năng lực Ban quản lý cũng rất quan trọng nhằm giúp thành viên khai thác tiềm năng và nguồn lực nông hộ. Tuy vậy, mức độ và hiệu quả hoạt động HTXNN còn nhiều hạn chế. Vì thế, việc nâng cao năng lực Ban quản lý và đa dạng sản xuất kinh doanh của HTXNN thì rất cần nghiên cứu tiếp theo nhằm đề xuất chính sách hợp lý để phát triển tổ chức HTXNN hiệu quả hơn trong tương lai.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...