Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 95-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/09/2019

Ngày nhận bài sửa: 25/12/2019

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

The ability of degrading protein, lipid, starch, chitin, and fungal inhibitiing of rhizobacteria isolated from black pepper plants (Piper nigrum L.) cultivated in Chon Thanh district, Binh Phuoc province

Từ khóa:

Biodegradation, black pepper plants (Piper nigrum L.), fungal inhibition, MALDI-TOF mass spectrometry, Plant Growth Promoting Rhizobacteria

Keywords:

Cây tiêu (Piper nigrum L.), khối phổ MALDI-TOF, phân hủy sinh học, ức chế nấm, vi khuẩn vùng rễ thúc đẩy tăng trưởng thực vật

ABSTRACT

This study was conducted on 22 bacterial strains which were isolated from the rhizosphere of the black pepper plants and determinated the ability of nitrogen fixation, phosphate solubilization, IAA synthesis, and siderophore production in a previous research. The ability to degrade organic compounds including starch, protein, lipid, chitin and the fungal inhibition of these bacteria has been investigated by using agar well diffusion method. The results showed that the number of bacterial strains capable of degrading starch, protein, chitin and lipid were 21, 20, 12, and 10 respectively. Two bacterial strains including MH13 and ML17.1 were able to inhibit indicator fungi in which MH13 able to inhibit Fusarium sp. and ML17.1 able to inhibit all of the fungi including Fusarium sp., Penicillium sp., Aspergillus niger, A. flavus, and Cladosporium sp. The top 4 strains have been identified as Bacillus subtilis (ML17.1 and MH13) and Alcaligenes sp. (CT5 and TT5) by using MALDI-TOF mass spectrometry. These are plant-growth-promoting rhizobacteria that have been reported for potential applications in agriculture.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện trên 22 chủng vi khuẩn đã được phân lập từ vùng rễ cây tiêu và đã xác định khả năng cố định đạm, hòa tan phosphate, tổng hợp IAA và sản xuất siderophore trong một nghiên cứu trước đây. Khả năng phân giải các hợp chất hữu cơ bao gồm tinh bột, protein, lipid, chitin và sự ức chế nấm của các vi khuẩn này đã được nghiên cứu bằng phương pháp khuếch tán giếng thạch. Kết quả cho thấy số lượng các chủng vi khuẩn có khả năng phân giải tinh bột, protein, chitin và lipid lần lượt là 21, 20, 12 và 10 chủng. Hai chủng vi khuẩn bao gồm MH13 và ML17.1 có thể ức chế nấm chỉ thị, trong đó MH13 có thể ức chế Fusarium sp. và ML17.1 có thể ức chế tất cả các loại nấm chỉ thị bao gồm Fusarium sp., Penicillium sp., Aspergillus niger, A. flavus và Cladosporium sp. Bốn chủng tốt nhất đã được xác định là Bacillus subtilis (ML17.1 và MH13) và Alcaligenes sp. (CT5 và TT5) bằng phương pháp khối phổ MALDI-TOF. Đây là các vi khuẩn thúc đẩy tăng trưởng thực vật đã được báo cáo về các ứng dụng tiềm năng trong nông nghiệp.

Trích dẫn: Đặng Thị Ngọc Thanh, Hà Bảo Sơn và Châu Kim Xuyến, 2020. Khả năng phân giải protein, lipid, tinh bột, chitin và ức chế nấm của vi khuẩn vùng rễ được phân lập từ cây tiêu (Piper nigrum L.) trồng ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1B): 95-103.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...