Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 56-60
Tác giả: Phạm Thị Huệ
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/06/2015

Ngày chấp nhận: 22/12/2015

Title:

The process of  cultural and accultural exchanges in the Southern Vietnamese region (XVI - XVIII)

Từ khóa:

Văn hóa phương Nam, văn hóa Việt, giao lưu, văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể

Keywords:

Southern culture, Vietnamese culture, the cultural exchanges, material culture, intangible culture

ABSTRACT

From 16th century to 18th century, Southern lands welcomed many people as Vietnamese, Chinese, Khmers, Chams to settle here. A long process of ethnic phenomenon caused the culture’s exchanges and acculturation. The Vietnamese people and Vietnamese culture became the basic factor of the Southern culture. In other words, the Vietnamese people, the subject of the cultures, had impact on the cultures of other peoples, the objectivity. The exchanges of acculturation among ethnic groups in the South were expressed through cultural valued material and intangible cultures.

TÓM TẮT

Thế kỷ XVI - XVIII, vùng đất phương Nam trở thành vùng đất tụ cư của nhiều dân tộc Việt, Hoa, Khmer, Chăm. Quá trình cộng cư lâu đời của các dân tộc đã nảy sinh hiện tượng giao lưu và tiếp biến văn hóa. Người Việt và văn hóa Việt trở thành nhân tố cơ bản của văn hóa phương Nam. Bởi vì người Việt là chủ thể của các văn hóa, tác động đến các khách thể là văn hóa các dân tộc khác. Sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa các tộc người ở phương Nam thể hiện qua các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 100-105
Tác giả: Phạm Thị Huệ
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...