Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 14-20
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/10/2013

Ngày chấp nhận: 25/12/2013

 

Title:

The Belief of the Literature's "Anthropological" Essence in Vietnamese Literary Theory Textbooks from 1960 up to date

Từ khóa:

Văn học, nhân tính, bản chất ?nhân học?, giáo trình, lí luận văn học

Keywords:

Literature, humanity, ?anthropological? essence, textbooks, literary theory

ABSTRACT

Vietnamese literary theory textbooks have been the object of many research articles, essays and dissertations since published up to date. However, the literature?s ?anthropological? essence in most of these textbooks has not been summaried and evaluated yet. This article aimed at analyzing and assessing the process of moving and developing of the belief of the literature?s ?anthropological? essence in Vietnamese literary theory textbooks from 1960 up to date. From 1960 to 1986, this belief depended on the class character; but since 1986, it has escaped from this character step by step, more and more featured and confirmed by theorists on many aspects.

TóM TắT

Từ khi ra đời đến nay, các giáo trình Lí luận văn học Việt Nam đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều bài viết, chuyên luận, luận văn. Nhưng vấn đề bản chất nhân học của văn học trong các giáo trình vẫn chưa được nghiên cứu tổng kết, đánh giá. Bài viết nhằm phân tích, đánh giá quá trình vận động, phát triển quan niệm về bản chất ?nhân học? của văn học trong các giáo trình Lí luận văn học Việt Nam từ 1960 đến nay. ở giai đoạn từ 1960 đến trước 1986, quan niệm về bản chất ?nhân học? của văn học phụ thuộc vào tính chất giai cấp; ở giai đoạn từ 1986 đến nay, quan niệm về bản chất ?nhân học? của văn học dần thoát khỏi tính chất giai cấp, nó ngày càng được nhiều nhà lí luận khẳng định và đề cao trên nhiều phương diện.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 82-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...