Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 82-90
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/12/2014

Ngày chấp nhận: 14/08/2015

Title:

The concept of  Chu nghia nhan van and Chu nghia nhan dao (Humanism) in Vietnamese literary studies from 1945 up to date

Từ khóa:

Chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa nhân bản, văn học Việt Nam hiện đại, giá trị của văn học

Keywords:

Humanism, Humanismus, Moderm Vietnamese Literature, Value of Literature

ABSTRACT

Chu nghia nhan van and Chu nghia nhan dao (Humanism) are theoretical and historical categories in Vietnamese literary studies whose assessments have still caused many disputes. Therefore, the article included two basic aims: (1) presenting an overview of the origin, content and meaning of the concept of humanism in the West; (2) and analyzing of contents, meanings and different trends in the use of the concept of Chu nghia nhan van and Chu nghia nhan dao in Vienamese literary studies from 1945 up to date.

TÓM TẮT

Trong khoa nghiên cứu văn học, Chủ nghĩa nhân văn và Chủ nghĩa nhân đạo (Humanism) là những phạm trù lí luận, phạm trù lịch sử mà cho đến nay việc nhìn nhận, đánh giá vẫn còn nhiều tranh cãi, thậm chí trái nghịch. Vì vậy, bài viết đề cập đến hai vấn đề cơ bản của khái niệm: (1) Khái quát về nguồn gốc, nội dung và ý nghĩa của khái niệm humanism ở phương Tây; (2) Phân tích nội dung, ý nghĩa và các khuynh hướng khác nhau trong việc sử dụng khái niệm Chủ nghĩa nhân văn, Chủ nghĩa nhân đạo trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1945 đến nay.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 14-20
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...