Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 91-104
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:04/12/2014

Ngày chấp nhận: 29/10/2015

Title:

Research on mango value chain in Tien Giang province

Từ khóa:

Chuỗi giá trị, giá trị gia tăng và xoài

Keywords:

Mango, value-added, value chain

ABSTRACT

Tien Giang is the second leading province in mangoes production (following Dong Thap) in the Mekong Delta. Tien Giang mangoes, especially Hoa Loc mango has both comparative and competitive advantages in price and quality compared to other mangoes. However, there are many limitations regarding awareness of chain actors, linkages of production and distribution as well as the support from local governments at all levels to increase mangoes quantity and quality. The study was based on thevalue chainapproachofKaplinsky&Morris(2001), theValueLinks method ofGTZ(2007), Making value chains work better for the poor(M4P, 2008) and participation of chain actors. The research objectives are (1) analysis of mangoes market, (2) assessment of mangoes production and distribution situations in Tien Giang, (3) analysis of mangoes value chain, and (4) Suggestion of strategic solutions for upgrading mango value chain that help facilitators at all levels to develop further policies and better measures to added value of mango product.

TÓM TẮT

Tiền Giang là tỉnh sản xuất xoài đứng thứ hai ở Đồng bằng sông Cửu Long sau Đồng Tháp. Xoài Tiền Giang, đặc biệt là xoài cát Hòa Lộc là sản phẩm có lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh cao về giá và chất lượng so với các loại xoài khác. Tuy nhiên, trong sản xuất và tiêu thụ xoài còn rất nhiều hạn chế liên quan đến nhận thức của tác nhân tham gia chuỗi, liên kết sản xuất và tiêu thụ cũng như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp để tăng số lượng và chất lượng ngành hàng quan trọng này. Nghiên cứu dựa vào lý thuyết chuỗi giá trị của Kaplinsky & Morris (2001), phương pháp liên kết chuỗi giá trị của GTZ Eschborn (2007), nâng cao thị trường cho người nghèo (M4P, 2008) và sự tham gia của các tác nhân tham gia chuỗi. Mục tiêu nghiên cứu bao gồm (1) Phân tích thị trường xoài, (2) Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ xoài tại tỉnh Tiền Giang, (3) Phân tích chuỗi giá trị xoài và (4) Đề xuất các giải pháp chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị xoài nhằm giúp các nhà hỗ trợ các cấp có đủ cơ sở xây dựng các chính sách và giải pháp phù hợp hơn để tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững chuỗi ngành hàng.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...