Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 187-196
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 23/08/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Challenges in agriculture in My Xuyen district, Soc Trang province in the context of saline intrusion

Từ khóa:

Biến đổi khí hậu, khô hạn, Mỹ Xuyên, sản xuất nông nghiệp, xâm nhập mặn

Keywords:

Agicultural production, climate change, drought, My Xuyen, saline intrusion

ABSTRACT

This study analyzed the impacts of drought and saline intrusion in the canal network to agricultural farming systems in My Xuyen district, Soc Trang province. The key informant panel and household interview approaches were used to collect primary data. In total, four experts who work in agriculture field and 61 households were interviewed. Descriptive statistics were applied to analyze the influences of soil properties, tidal-induced floods, salt water intrusion, and weather factors on agricultural practices and to determine possible solutions to adapt to changes of them. The results showed that two typical land use types in My Xuyen (double rice crop and shrimp-rice farming systems) were seriously damaged in the dry period of 2015-2016. The saline intrusion in the canal network, acid sulphate soil, drought, and irregular rainfall affected both rice and shrimp cultivation. In the future, if the extreme events of saline intrusion and drought continue, 54% of local farmers will break one crop of the farming; 19% of farmers will remain as the current farming, but they will specially pay attention to the happenings of the weather to avoid the damage; and 27% of farmers will convert to new farming models, in which intensive shrimp will be the main model. This research helps assess the effects of drought and salt water intrusion to the agricultural production and plan suitable cropping calendar in My Xuyen.

TÓM TẮT

Nghiên cứu phân tích các tác động của khô hạn và xâm nhiễm mặn trên hệ thống kênh đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Phương pháp lấy ý kiến những người am hiểu (KIP) và phỏng vấn nông hộ được sử dụng để thu thập số liệu sơ cấp. Tổng cộng có 3 chuyên gia công tác trong ngành nông nghiệp và 61 nông hộ được phỏng vấn. Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để phân tích mức độ ảnh hưởng của đất, ngập lụt do triều, xâm nhập mặn và điều kiện thời tiết đến từng mô hình canh tác; các giải pháp thích ứng với những thay đổi của điều kiện tự nhiên. Kết quả cho thấy hai mô hình canh tác chính của huyện Mỹ Xuyên (lúa 2 vụ và luân canh tôm-lúa) đều bị thiệt hại trong mùa khô 2015-2016. Xâm nhập mặn vào hệ thống kênh, độc chất phèn, thiếu nước tưới, khô hạn và mưa bất thường đã ảnh hưởng đến cả trồng lúa và nuôi tôm. Trong thời gian tới, nếu diễn biến của xâm nhập mặn và khô hạn tiếp tục cực đoan, 54% nông hộ sẽ tạm nghỉ vụ canh tác; 19% nông hộ vẫn canh tác bình thường nhưng sẽ chú ý theo dõi diễn biến của thời tiết để tránh thiệt hại và 27% nông hộ sẽ chuyển đổi sang mô hình canh tác mới, chủ yếu là nuôi tôm thâm canh. Kết quả nghiên cứu giúp đánh giá các tác động của khô hạn và xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp, có kế hoạch bố trí mùa vụ thích hợp cho huyện Mỹ Xuyên.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Bé, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ và Văn Phạm Đăng Trí, 2017. Thách thức trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng dưới tác động của xâm nhập mặn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2): 187-196.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 104-112
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 94-100
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 95-104
Tải về
10 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Công nghệ sinh học
(2011) Trang:
Tạp chí: Môi trường và TN sinh vật Khu ĐDSH rừng ngập mặn Cà Mau
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...