Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 16-24
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/11/2015

Ngày chấp nhận: 30/08/2016

 

Title:

Changes in physico-chemical properties of garlic bulbs (Allium sativum L.) during maturation and storage

Từ khóa:

Củ tỏi, đặc tính lý hóa, thuần thục, tồn trữ, bao bì

Keywords:

Garlic bulb, physico-chemical characteristics, maturation, storage, packaging

 

ABSTRACT

Garlic storage is important to provide products for fresh and processing food market. Determination of maturity and prolonging the storage time of garlic bulbs after harvest were carried out the basis on investigation of (i) time of growth (120 to 140 days after planting), (ii) storage temperatures (0, 5, 20oC and room temperature) and (iii) types of package (mesh bag, polyethylene and carton) to the qualities of garlic bulbs (growing at Van Hai Ward, Phan Rang - Thap Cham City, Ninh Thuan Province). The research results showed that the proper harvesting time of garlic bulbs in between 130 to 135 days (after planting), garlic bulbs had firm structure and low respiration rate. During the period of maturity, garlic qualities had significant changes. Garlic bulbs in mesh bag at 0oC maintained good quality for six months.

TÓM TẮT

Hoạt động thu hoạch và sau thu hoạch củ tỏi đóng vai trò quan trọng nhằm cung cấp sản phẩm tỏi chất lượng cho thị trường rau củ tươi và chế biến. Các nghiên cứu tiến hành khảo sát ảnh hưởng của (i) thời gian tăng trưởng (120-140 ngày sau khi gieo), (ii) nhiệt độ tồn trữ (0, 5 và 20oC cùng với nhiệt độ phòng 28-30oC) và (iii) các loại bao bì (vải lưới, polyethylene và thùng carton) đến chất lượng củ tỏi (trồng ở phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian thu hoạch tỏi phù hợp (tốt nhất) trong khoảng 130 đến 135 ngày sau khi gieo, củ tỏi có cấu trúc săn chắc và tốc độ hô hấp thấp. Trong suốt các giai đoạn thuần thục, chất lượng củ tỏi có những biến đổi đáng kể. Củ tỏi được bảo quản trong bao bì vải lưới ở nhiệt độ 0oC có khả năng duy trì tốt chất lượng khoảng 6 tháng.

Trích dẫn: Nguyễn Ái Thạch, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền và Võ Thị Diệu, 2016. Thay đổi đặc tính lý hóa của củ tỏi trong quá trình thuần thục và tồn trữ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45b: 16-24.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...