Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 34-40
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/12/2014

Ngày chấp nhận: 08/06/2015

Title:

Factors affecting the effectiveness of SME`S business peformance in Bac Lieu Province

Từ khóa:

Hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhân tố

Keywords:

Performance, small and medium sized enterprises, factors

ABSTRACT

This sutdy aimed to determine the factors that affect to the performance of small and medium sized enterprises (SMEs) in Bac Lieu province. The data of this research was collected from 113 SMEs. Descriptive analysis and regression analysis were used to analyse the performance of SMEs and the factors affecting to the SMEs’ performance in Bac Lieu province. The results of this study showed that the performance of SMEs in Bac Lieu province was formed on the basis of a correllation with the components such as access to governmental supporting policies, years in schooling of businessmen, gender, scale of company, education, social relations, firm age, and type of business.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại tỉnh Bạc Liêu. Số liệu trong nghiên cứu này được thu thập từ kết quả khảo sát 113 DNNVV. Các phương pháp phân tích thống kê mô tả, phân tích hồi qui tuyến tính đa biến được sử dụng để phân tích thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNVV tại tỉnh Bạc Liêu. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNNVV tại tỉnh Bạc Liêu được hình thành từ mối tương quan với các nhân tố như: tiếp cận chính sách hỗ trợ, kinh nghiệm của chủ doanh nghiệp, giới tính, trình độ học vấn, qui mô, mối quan hệ xã hội, tuổi doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...