Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 12-17
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/02/2013

Ngày chấp nhận: 19/08/2013

 

Title:

Model identification of flow control system

Từ khóa:

Nhận dạng hệ thống, hệ ổn định lưu lượng, mô hình OE

Keywords:

System identification, flow control system, output error model

ABSTRACT

This study presents a method for parametric model identification of the Gunt-Hamburg RT020 fluid flow control system without concerning on its physical structure which is inherently difficult. From the mathematical model, it is easy to simulate and tune the controller, without the need of applying on the real system, in order to save time, energy and equipment attrition. From collected input-output data, the mathematical model is identified using MATLAB. The results showed that identified model fits above 80% in comparison with the real system, in both cases of testing on the open-loop system and the closed-loop PID control system.

TóM TắT

Bài báo giới thiệu cách nhận dạng tham số mô hình toán của hệ ổn định lưu lượng chất lỏng RT020 của hãng Gunt-Hamburg mà không cần biết rõ cấu trúc vật lý của nó, là việc làm vốn dĩ khó khăn. Từ mô hình toán nhận dạng được, ta có thể mô phỏng để hiệu chỉnh bộ điều khiển một cách dễ dàng, mà không cần áp dụng ngay trên hệ thống thực, nhằm tiết kiệm thời gian, năng lượng và hao mòn thiết bị. Từ dữ liệu vào-ra thu thập được, mô hình hệ thống được nhận dạng bằng phần mềm MATLAB. Kết quả cho thấy mô hình toán nhận dạng được có độ khớp trên 80% so với hệ thực, trong cả hai trường hợp trường hợp kiểm nghiệm trên hệ vòng hở và hệ điều khiển PID vòng kín.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...