Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 64-72
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/05/2013

Ngày chấp nhận: 29/10/2013

 

Title:

Water quality variation in the integrated system of intensive culture snakeskin gourami (Trichogaster pectorlis) and water lettuce (Pistia stratiotes)

Từ khóa:

Bèo Tai tượng, cá Sặc rằn, đạm, lân, tỷ lệ che phủ bề mặt

Keywords:

Pistia stratiotes L., Trichogaster pectorlis Regan, nitrogen, phosphorus, surface coverage ratios

ABSTRACT

In the traditional earthern pond culture, water in intensive Trichogaster pectorlis Regan pond culture needs to be renewed by flushing out directly to the adjacent canals, leading to degradation of aquatic ecosystem. In order to reuse excessive nutrients, purify pond water and use surface water more effectively, the floating beds of water lettuce (Pistia stratiotes L.) at four coverage ratios of 0, 25, 50 and 75% pond surface area were applied. The concentration of NH4-N in the water body was low in all treatments while TP concentration was higher in the lower coverage ratios of 0 and 25%. Coverage ratios did not affect fish growth except the greatest feeding efficiency in the 25% coverage. During 60 days of experiment, water in the experimental tanks did not require changing, but water quality was remained within a suitable range for normal growth of Snakeskin gourami. Therefore, the study helps to maximize efficiency of water use and utilize nutrients that contributes to protect the environment and to sustainably manage water resource.

TóM TắT

Với cách nuôi truyền thống, nước trong ao nuôi cá Sặc rằn thâm canh cần được thay mới bằng cách thải trực tiếp ra hệ thống kênh rạch dẫn đến sự suy thoái của hệ sinh thái thủy vực. Nhằm tận dụng lượng dinh dưỡng thừa, làm sạch nước ao nuôi cá và sử dụng nguồn nước mặt hiệu quả hơn, các bè nổi thả bèo Tai tượng (Pistia stratiotes L.) với 4 mức độ che phủ 0, 25, 50 và 75% diện tích bề mặt ao được sử dụng và đánh giá. Nồng độ NH4-N thấp ở tất cả các nghiệm thức, trong khi TP có nồng độ cao ở tỷ lệ che phủ thấp 0 và 25%. Tỷ lệ che phủ không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cá, ngoại trừ hiệu quả thức ăn của tỷ lệ che phủ 25% là nhỏ nhất. Trong suốt 60 ngày nghiên cứu, không cần thay nước cho cá, nhưng chất lượng nước vẫn được duy trì trong phạm vi cho phép cho cá tăng trưởng bình thường. Qua đó, tăng hiệu quả sử dụng nước và tận dụng dinh dưỡng, góp phần bảo vệ môi trường và quản lý bền vững tài nguyên nước.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...