Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 45-49
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 11/12/2017

Ngày duyệt đăng: 19/06/2018

 

Title:

The incidence of canine parvoviral enteriris in the veterinary clinic of Can Tho University

Từ khóa:

Canine Parvovirus, Cần Thơ, chó, điều trị, vaccine

Keywords:

Canine Parvovirus, Can tho, dog, treatment, vaccine

ABSTRACT

The study was carried out to determine the incidence of canine parvovirus (CPV) infection in dogs from 2 months to 6 months with bloody diarrhea in the Veterinary Clinic of Can Tho University those had diarrhea by using the CPV – Ag Rapid test kit.  Result of diagnosis showed that 70 out of 159 dogs were positive with CPV antigen (44.03%). The proportion of infected dogs aged from 2 to less than 3 months of age (82.61%) had a higher incidence rate than those from 3 to less than 4 months of age (50%). There is no statistically significant difference in infectde rates in males and females. The incidence rate of domestic dogs and exotic dogs was 43,06% và 44,83%.respectively. The results also showed that dogs were vaccinated against CPV had infected rate much lower than that of unvaccinated dogs (2,90% vs 75,56%). The rate of recovery in dogs from CPV enteritis after fluid transfustion therapy combined with antibiotics was 84,29%.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành để xác định tỷ lệ nhiễm Canine Parvovirus (CPV) dựa vào kit chẩn đoán  nhanh CPV – Ag  trên chó từ 2 đến 6 tháng tuổi bị  tiêu chảy phân có lẫn máu tại Bệnh xá Thú y-Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả cho thấy 70 trong tổng số 159 chó tiêu chảy phân có lẫn máu bị mắc bệnh Parvovirus, chiếm tỷ lệ 44,03%.  Chó từ độ tuổi từ 2 đến nhỏ hơn 3 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao (82,61%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê với chó ở độ tuổi từ 3 đến nhỏ hơn 4 tháng tuổi (50%). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm bệnh ở chó đực và cái. Tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm chó giống nội và nhóm chó giống ngoại lần lượt là 43,06% và 44,83%. Chó được tiêm ngừa vaccine phòng bệnh thì tỷ lệ bệnh thấp hơn so với chó không được tiêm ngừa vaccine (2,90% so với 75,56%). Hiệu quả điều trị bệnh Parvovirus trên chó là 84,29%.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Ngọc Bích và Trần Văn Thanh, 2018. Tình hình bệnh Parvovirus trên chó tại Bệnh xá Thú y - Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4B): 45-49.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...