Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 59-68
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/07/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Screening of plants with antioxidant activity and application in fishery processing

Từ khóa:

Biến đen, hoạt tính chống oxi hóa, lá ổi, oxi hóa chất béo, thực vật

Keywords:

Melanosis formation, antioxidant activity, guava leaf, lipid oxidation, plants

ABSTRACT

Antioxidant activity of extracts from fifteen plant species and a straw mushroom species in Vietnam were investigated to choose the plant with high antioxidant activity. Based on the screening, the antioxidant activity and the polyphenoloxidase inhibitory activity of the selective extract in oil-in-water model were evaluated. Afterward, the extracts were applied for melanosis formation prevention in shrimp and lipid oxidation in fish muscle. Research results indicated that all of selected plants had antioxidant activity. Guava leaf extract (GLE) exhibited the highest antioxidant activity based on DPPH free radical scavenging ability with an IC50 of 22 àl. The GLE also showed retardation of hydroperoxides in oil-in-water model and polyphenoloxidase inhibition. Results revealed that the GLE delayed effectively melanosis formation and lipid oxidation in shrimp and lipid oxidation in mackerel fish muscle during refrigerated storage (p < 0.05). Findings in this study showed potential of using antioxidant-containing and antimelanosis-containing plant extracts in fishery processing yield.

TóM TắT

Hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết từ 15 loại thực vật và một loại nấm rơm ở Việt Nam được xác định nhằm chọn được loại thực vật có hoạt tính chống oxi hóa cao. Sau khi lựa chọn được loại thực vật thích hợp, hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết trên mô hình dầu - nước và khả năng ức chế polyphenoloxidase của dịch chiết được đánh giá. Sau cùng, dịch chiết được áp dụng để ngăn chặn sự biến đen ở tôm và oxi hóa chất béo trong cơ thịt cá. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các loại thực vật được
tuyển chọn đều có hoạt tính chống oxi hóa. Dịch chiết từ lá ổi (GLE) có hoạt tính chống oxi hóa cao nhất dựa vào khả năng khử gốc tự do
DPPH với giá trị IC50 là 22 àl. GLE cũng thể hiện khả năng ức chế sự hình hydoperoxides trên mô hình dầu - nước và khả năng ức chế polyphenoloxidase. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng GLE có khả năng hạn chế hiệu quả sự hình thành đốm đen và oxi hóa chất béo trong tôm và oxi hóa chất béo trên cơ thịt cá Thu bảo quản lạnh (p < 0,05). Nghiên cứu này chỉ ra tiềm năng sử dụng dịch chiết thực vật chứa các chất chống oxi hóa và chất chống biến đen trong lĩnh vực chế biến thủy sản.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...