Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 163-167
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/06/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Genetic diversity analysis of polyphosphate accumulating bacteria isolated from water of catfish pond and piggery wastewater in the Mekong Delta, Vietnam

Từ khóa:

Ao nuôi cá tra, chất thải trại chăn nuôi heo, chỉ số đa dạng loài Shannon, chỉ số đồng đều Shannon, vi khuẩn tích lũy polyphosphat

Keywords:

Catfish pond, piggery wastewater, polyphosphate accumulating bacteria, Shannon diversity index, Shannon evenness index

ABSTRACT

Genetic diversity analysis of polyphosphate accumulating bacterial community isolated from water of catfish pond and piggery wastewater in the Mekong Delta, Vietnamwas studied from August 2012 to April 2013. The results of Shannon-Weiner species diversity index (H?) and Shannon Evenness index (J?) shown that the H? indices among different classes highly varied from 0,301 to 0,797. This difference was mainly changed because of the total number of species and the species evenness for each class. The H? indices of polyphosphate accumulating bacterial community isolated from water of catfish pond and piggery wastewater were relatively high and similar (H?=1,07) although there was a difference in the total number of isolates. These results revealed that the H? indices of polyphosphate accumulating bacterial community from different niches were less dependent on the total number of isolates but more dependent on the composition of species, the total number of species and relative frequency of isolates in each species.

TóM TắT

Phân tích đánh giá tính đa dạng di truyền của quần thể vi khuẩn tích lũy polyphosphat phân lập từ nước ao nuôi cá tra và chất thải trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2013. Kết quả phân tích chỉ số đa dạng loài Shannon (H?) và chỉ số đồng đều Shannon (J?) cho thấy giữa các lớp khác nhau thì chỉ số đa dạng loài H? có sự biến động lớn, dao động từ 0,301 đến 0,797. Sự khác biệt về chỉ số đa dạng loài trong các lớp chủ yếu là do sự biến động về tổng số loài xuất hiện trong mỗi lớp và độ đồng đều của chúng. Chỉ số đa dạng loài H? giữa hai quần thể vi khuẩn tích lũy polyphosphat trong nước ao nuôi cá tra và chất thải trại chăn nuôi heo tương đối cao và giống nhau (H?=1,07), mặc dù tổng số dòng được phân lập là khác nhau. Điều này cho thấy rằng, trong các hệ sinh thái khác nhau sự đa dạng loài của vi khuẩn tích lũy polyphosphat ít phụ thuộc vào tổng số các dòng vi khuẩn được phân lập mà chủ yếu phụ thuộc nhiều vào thành phần loài, tổng số loài và tần số xuất hiện của từng dòng vi khuẩn trong mỗi loài.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...