Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 45-50
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/05/2013

Ngày chấp nhận: 24/12/2013

 

Title:

Effects of hydraulic retention time on organic removal and membrane fouling in sponge membrane bioreactor treating catfish pond watewater

Từ khóa:

Bể sinh học màng có giá thể Sponge (Sponge MBR), thời gian lưu nước (HRT), áp suất chuyển màng (TMP), nước thải ao nuôi cá tra và sự bẩn màng

Keywords:

Sponge membrane bioreactor (Sponge MBR), hydraulic retention time (HRT), Trans-membrane pressure (TMP), catfish pond wastewater and membrane fouling

ABSTRACT

Performance of the sponge MBR with a moving-cube sponge medium (20% v/v) was evaluated at different HRT for removing organic from catfish pond wastewater and membrane fouling.  The sponge MBR was operated at different HRT values of 8, 4 and 2 hours, corresponding to membrane fluxes of 5, 10 and 20 L/m2.h, respectively.  The results showed that the COD removal efficiencies were maintained at 94%, 93% and 87% at a HRT of 8, 4 and 2 hours, respectively,  indicating that HRT affected the permeate quality in an inversely proportion with HRT (h). This fouling rate was defined by the increase of the TMP according to operating time (kPa/day). The freely movement of sponges inside the reactor could reduce membrane fouling due to sweeping of sponge media on membrane surface and attaching of MLSS on the interior and surface of sponge media.

TóM TắT

Hệ thống Sponge Membrane Bioreactor (Sponge MBR) sử dụng giá thể dạng bông xốp di động, giá thể chiếm 20% thể tích bể phản ứng, được vận hành ở các thời gian lưu nước (HRT) khác nhau nhằm đánh giá hiệu quả xử lý chất hữu cơ và đặc tính bẩn màng của hệ thống xử lý nước thải ao nuôi cá tra. Hệ thống sponge MBR được vận hành ở HRT 8, 4 và 2 giờ tương ứng với thông lượng 5, 10 và 20 L/m2.h. Hiệu quả xử lý COD đạt 94% ở HRT 8 và 4 giờ, còn ở HRT 2 giờ chỉ đạt 87%. Kết quả này cho thấy sự thay đổi HRT làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý COD của hệ thống sponge MBR. Ngoài ra tốc độ bẩn màng càng tăng khi HRT càng giảm. Tốc độ bẩn màng được tính toán bằng biến thiên của áp suất chuyển màng (TMP) theo thời gian vận hành hệ thống (kPa/ngày). Các giá thể chuyển động tự do trong bể phản ứng giúp giảm bẩn màng do sự cọ sát làm sạch bề mặt màng và sự bám dính bùn hoạt tính trên bề mặt và bên trong giá thể.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...