Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 109-117
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/11/2013

Ngày chấp nhận: 23/12/2013

 

Title:

Evaluation of fish meal replacement by soybean meal in diet for Clown knifefish (Chitala chitala Hamilton, 1822)

Từ khóa:

Chitala chitala, bột đậu nành, bột cá, nguồn protein thay thế

Keywords:

Chitala chitala, soybean meal, fish meal, alternative protein sources

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the effects of replacing protein of fish
meal (FM) by different levels of protein from soybean meal (SBM) in diets for clown knifefish (Chitala chitala) fingerlings with initial weight of
6.4 g/fish. The experiment was designed completely random including six diet treatments and iso-nitrogenous (42.5% crude protein) and iso-energetic (18.5 KJ g-1). Control diet contained only fish meal protein (0% SBM) and other diets were formulated by replacing 15, 30, 45, 60 and 75% of protein from fish meal by soybean meal. After 8 experimental weeks, survival rate (SR), weight gain (WG), protein efficiency ratio (PER), and hepatosomatic index (HSI) decreased with the increasing of dietary SBM protein levels. However, there were not significant differences (p>0.05) among treatments 0, 15, and 30% SBM protein. Results from this study showed that soybean meal protein is an acceptable ingredient to supply 30% of protein without influence on the growth performance and feed utilization of Chitala chitala fingerlings.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng thay thế protein
bột cá bằng các mức protein bột đậu nành (BĐN) trong khẩu phần ăn của cá thát lát còm (Chitala chitala) giai đoạn giống có khối lượng trung bình 6,4 g/con. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức thức ăn có cùng mức protein 42,5% và năng lượng 18,5 KJ/g. Nghiệm thức đối chứng sử dụng hoàn toàn protein bột cá (0% BĐN), các nghiệm thức còn lại sử dụng protein BĐN thay thế protein bột cá với các mức thay thế lần lượt là 15, 30, 45, 60 và 75%. Sau 8 tuần thí nghiệm, tỉ lệ sống (SR), tăng trọng (WG), hiệu quả sử dụng protein (PER) và chỉ số gan trên cơ thể (HSI) của cá giảm dần khi tăng tỉ lệ protein BĐN trong thức ăn. Tuy nhiên kết quả ở nghiệm thức thay thế 0,15 và 30% protein bột đậu nành khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Các kết quả của nghiên cứu này cho thấy có thể sử dụng 30% protein bột đậu nành thay thế protein bột cá trong thức ăn mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá thát lát còm giống.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...