Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 79-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/09/2013

Ngày chấp nhận: 25/12/2013

 

Title:

Relationships of doctrine of religions Buu Son Ky Huong, Tu An Hieu nghia and Hoa Hao buddhism in An Giang

Từ khóa:

Mối quan hệ về mặt giáo lý, Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo, Tỉnh An Giang

Keywords:

Relationships of doctrine,  Buu Son Ky Huong Religion,  Tu An Hieu Nghia Religion,  Hoa Hao Buddhism, An Giang province

ABSTRACT

The process of formation and development of religions from the Buu Son Ky Huong, Tu An Hieu Nghia to Hoa Hao Buddhism in An Giang Province has made significant contributions to the reclamation process, farm establishments, and leadership towards war resistance against French colonialists. Those tasks attracted a large number of followers, An Giang people, who actively joined and voluntarily operated. In this article, we will analyze and set up a few significant relationships of the three above religions - it is considered the important point to make a success towards the religions: Buu Son Ky Huong, Tu An Hieu Nghia and Hoa Hao Buddhism in An Giang Province.

Tóm tắt

Trong quá trình hình thành và phát triển, các tôn giáo từ Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang đã có những đóng góp rất đáng kể trong quá trình khai hoang, lập trại ruộng, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Những việc làm ấy đã được đông đảo tín đồ, người dân An Giang tiếp nhận và thực hiện một cách tự nguyện. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi sẽ phân tích và nêu lên một vài ý nghĩa về mối quan hệ trong tư tưởng giáo lý của ba tôn giáo trên ? đây được xem là điểm nhấn quan trọng tạo nên sự thành công của ba tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...