Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 9-14
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/08/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Catalytic activity of nano Au on various supports for Low temperature CO oxidation

Từ khóa:

Nano Au, MgO, Sol vàng, Oxy hóa CO

Keywords:

nano Au, MgO, gold sol, CO oxidation

ABSTRACT

 Au nano catalysts on MgO, ZrO2, and MgO supports mixed with HZSM-5 and ZrO2 were synthesized by the gold sol method using polyvinyl alcohol (PVA) as a stabilizer. Acidic properties of the supports were determined by the NH3 temperature programmed desorption (NH3-TPD). Catalytic activity for CO oxidation at low temperature conditions was investigated. The results showed that the acidic properties affected catalytic activity for CO oxidation at low temperature and MgO exhibited the best performance on the ability of CO oxidation at room temperature.

TóM TắT

Chất xúc tác nano Au trên chất mang MgO, ZrO2 và hỗn hợp MgO với HZSM-5 và với ZrO2 được tổng hợp bằng phương pháp Sol vàng với chất ổn định cấu trúc là polyvinyl alcohol (PVA). Tính chất acid của chất mang được xác định bằng phương pháp giải hấp NH3 theo chương trình nhiệt độ (NH3-TPD). Hoạt tính xúc tác cho phản ứng oxy hóa CO ở điều kiện nhiệt độ thấp được khảo sát trên các chất xúc tác. Kết quả cho thấy loại tâm acid của chất mang có ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác đối với phản ứng oxy hóa CO ở nhiệt độ thấp và chất mang MgO cho kết quả tốt nhất về khả năng oxy hóa của CO ngay ở nhiệt độ phòng.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...