Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 26-29
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/08/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

The synthesis and evaluation of some physicochemical properties of biodiesel from Makapuno

Từ khóa:

Dầu diesel sinh học, Makapuno, MBDF

Keywords:

Biodiesel, Makapuno, MBDF

ABSTRACT

This work considered the use of Makapuno (also known as Macapuno) in the Mekong River Delta for the synthesis of renewable and environmentally friendly biodiesel fuel as an alternative to conventional diesel fuel. For
this purpose, biodiesel was prepared from Makapuno through transesterification reaction by using 100 g Makapuno oil,  20% methanol (wt % with respect to Makapuno oil), 1% potassium hydroxide catalyst at temperature condition of 60ºC, reaction time of 2 hours and agitation speed of 500 rpm (revolutions per minute). The experiment was carried out for three times and the average result was evaluated. The highest yield was found to be 86.5%. Moreover, the physicochemical properties of Makapuno oil as well as Makapuno biodiesel (MBDF) were evaluated by determination of important properties such as kinematic viscosity at 40ºC, acid value and fatty acid profile. The results showed that MBDF exhibited fuel properties within the limits prescribed by the latest American Standards for Testing Material (ASTM), European standards (EN) and Japanese Industrial Standards. Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) analytical result showed that methyl laurate (C12:0) and methyl myristrate (C14:0) were the two major components of MBDF. These obtained results demonstrated the potential of Makapuno as good feedstock for biodiesel production in the Mekong River Delta.

TO?M TĂ?T

Việc sử dụng dừa sáp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để tổng hợp dầu diesel sinh học, một loại nhiên liệu thân thiện với môi trường đã được thực hiện trong nghiên cứu này. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, dầu diesel sinh học từ dầu dừa sáp được tổng hợp thông qua phản ứng transester hóa 100 gam dầu dừa sáp, 20% methanol (so với khối lượng dầu), 1% potassium hydroxide (so với khối lượng  dầu), trong 2 giờ thực hiện phản ứng với tốc độ khuấy trộn 500 rpm tại nhiệt độ 60ºC. Thí nghiệm được thực hiện ba lần và lấy kết quả trung bình. Hiệu suất phản ứng transester hóa đạt được khá cao khoảng 86.5%. Bên cạnh đó, những tính chất hóa lý của dầu dừa sáp cũng như MBDF đã được đánh giá thông qua việc xác định độ nhớt động học tại 40ºC và chỉ số acid. Hai đại lượng này đều đạt được yêu cầu của các tiêu chuẩn hiện hành ASTM, EN, JIS. Kết quả phân tích GC-MS cho thấy, methyl laurate (C12:0) và methyl myristrate (C14:0) là hai thành phần chính của dầu diesel sinh học tổng hợp từ dầu dừa sáp. Từ kết quả này cho thấy, dừa sáp tại vùng ĐBSCL cũng là nguồn nguyên liệu thích hợp có thể xem xét để sản xuất dầu diesel sinh học.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...