Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 70-73
Tác giả: Lê Thị Lệ Hoa
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/11/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Making presentation an active teaching method in teaching  the course Revolutionary  Policies of the Vietnamese Communist Party Dong Thap university

Từ khóa:

Tích cực hóa phương pháp dạy học, phương pháp thuyết trình, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại học Đồng Tháp

Keywords:

Making the method active, Presentation, Revolutionary Policy of Vietnamese Communist Party

ABSTRACT

 To overcome weaknesses in using lecturing as a principal method in teaching students the course Revolutionary Policies of the Vietnamese Communist Party at Dong Thap university, making presentation an active teaching method is important. The proposed method is the combination of presentation with students? awareness-raising activities and modem teaching facilities, which could limit weaknesses of the presentation method, ensure the features of course and promote positive earers? Activeness.

Tóm tắt

Hiện tại, để khắc phục những hạn chế của phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản ViệtNamở Trường Đại học Đồng Tháp, xét thấy cần phải tích cực hóa phương pháp dạy học này. Đó là kết hợp phương pháp thuyết trình với các hoạt động nhận thức, với các phương pháp, phương tiện dạy học hiện đại. Qua đó, sẽ góp phần khắc phục những hạn chế của phương pháp thuyết trình đồng thời trong giảng dạy, vẫn có thể đảm bảo tính đặc thù của môn học và vẫn có thể phát huy tính tích cực của người học.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...