Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 73-83
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/09/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:  

Evaluating the potential
eco-tourism routes in Bac Lieu

Từ khóa:

Du lịch, du lịch sinh thái, đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái tỉnh Bạc Liêu

Keywords:

Tourism, eco-tourism, potential eco-tourism in Bac Lieu Province

Abstract

The purpose of the study was to assess the status of the natural landscape, ecological environment, the eco-tourism destinations in Bac Lieu Province. By analyzing the reality to assess potential ecological tours in Bac Lieu province, on the basis of theoretical and practical summarizations, the study has established a scientific basis for the investigation and overall assessment in natural conditions, natural resources, and has found the tourist destinations likely to attract. On those bases, authorities, managers may do planning and development investment in sustainable eco-tourism, in order to make the potential tourist destinations more vibrant, attractive to domestic and foreign tourists. At the same time, the development of Bạc Lieu eco-tourism routes may help landscape restoration to create beautiful landscapes and enrich local ecosystems. This is very important for the development of eco-tourism in a sustainable way and, in long term, is the mainstay of the tourism industry inBacLieuProvince.

TóM TắT

Mục đích của nghiên cứu là nhằm đánh giá thực trạng cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, các tuyến điểm du lịch sinh thái tỉnh Bạc Liêu. Qua phân tích thực trạng và đánh giá tiềm năng tuyến du lịch sinh thái tỉnh Bạc Liêu, trên cơ sở tổng kết lý thuyết và đúc kết thực tế, đề tài đã xác lập cơ sở khoa học cho việc điều tra và đánh giá một cách đồng bộ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, và đã tìm ra các tuyến điểm du lịch có khả năng thu hút khách. Trên cơ sở đó, để các cơ quan chức năng, các nhà quản lý, quy hoạch đầu tư phát triển thành những tuyến du lịch sinh thái bền vững, nhằm khai thác tiềm năng các tuyến điểm du lịch này trở nên sôi động, hấp dẫn thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan. Đồng thời phát triển các tuyến du lịch sinh thái Bạc Liêu góp phần phục hồi tôn tạo cảnh quan, nhằm tạo nên một sinh cảnh đẹp mắt và làm phong phú thêm hệ sinh thái cho địa phương. Điều này rất quan trọng cho du lịch sinh thái phát triển một cách bền vững và lâu dài, là chỗ dựa sinh tồn của ngành công nghiệp du lịch tỉnh Bạc Liêu.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...